FAQ : รายงานนโยบายเร่งด่วน

หัวข้อ เนื้อหา
จนท. จะนำเข้าข้อมูลนโยบายเร่งด่วน เอาชนะยาเสพติด แต่ไม่มีรหัสผ่านจะต้องทำอย่างไร ให้ จนท. ที่จะลงข้อมูลติดต่อที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ของ อปท. นั้น เนื่องจากทางกรมฯ ดำเนินการส่งรหัสให้กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้ว
การกรอกข้อมูลแล้ว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ในรายงานนโยบายเร่งด่วน (ยาเสพติด) จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ตอบ การกรอกข้อมูล รายงานนโยบายเร่งด่วน ไม่สามารถบันทึกได้ เนื่องจากส่วนมาก จนท. อทป. ที่แจ้ง กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ในรั้วชายแดนมีข้อมูลเฉพาะข้อ 1.2 สนับสนุน/จัดตั้งเวรยามหมู่บ้าน / การสอดส่อง ,เฝ้าระวังในหมู่บ้าน แต่ในการลงข้อมูลนั้นจำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องระบบจึงจะทำการบันทึกให้

การนำเข้าข้อมูลยาเสพติด เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ต้องนำเข้าข้อมูลทุกเดือนหรือไม่ และข้อมูลที่ลงไปในเดือนที่ผ่านมาต้องนำมาลงซ้ำอีกหรือไม่ การนำเข้าข้อมูลยาเสพติดจะต้องทำการลงข้อมูลทุกเดือน ไม่สามารถนำกลับมาลงซ้ำใหม่ได้ ถ้าบางเดือนไม่มีข้อมูลให้เข้าไปปรับปรุงข้อมูลโดยการใส่เครื่องหมาน / ในช่องไม่มีข้อมูล แล้วทำการบันทึก
ในกรณีที่ไม่ได้มีการดำเนินการ จัดทำเรื่องนโยบายเร่งด่วน (ชนะยาเสพติดยั่งยืน) ในบางรั้ว บางโครงการ จะต้องทำอย่างไร ตอบ เข้าไปในรั้วที่ไม่ได้มีการดำเนินการ เลือกคลิ๊ก ถูก ในช่องที่ไม่มีข้อมูลแล้วทำการบันทึก