FAQ : เมนูรายจ่าย

หัวข้อ เนื้อหา
กรณีค่าตอบแทน เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต้องลงข้อมูลในระบบe-Plan ด้วยหรือไม่ เงินเดือนค่าตอบแทนค่าครุภัณฑ์ขนาดเล็กให้กรอกข้อมูลในเมนูรายได้-รายจ่าย