FAQ : เมนูเบิกจ่าย

หัวข้อ เนื้อหา
เมนูเบิกจ่ายดำเนินการแล้ว 20 โครงการ แต่เมื่อจะนำเข้าข้อมูลต่อในเมนูสถานะการดำเนินการ ทำไมพบแค่ 18 โครงการ เนื่องจากระบบจะทำการประมวลผลสำหรับโครงการที่มีการเบิกจ่ายครบตามวงเงินตามสัญญา และมีเปอร์เซ็นต์การดำเนินการครบแล้วเสร็จ 100% เท่านั้น โครงการถึงจะปรากฏในเมนูสถานะการดำเนินการ
รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ พิจารณาจากอะไร พิจารณาจากการเบิกจ่ายเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ