FAQ : เมนูลงนามสัญญาโครงการ

หัวข้อ เนื้อหา
กรณีการลงนามสัญญา ที่มีคู่สัญญาเยอะๆ เช่น โครงการจัดงานลอยกระทงทำให้มีหลายฎีกา เป็นอุปสรรคในการกรอกข้อมูลของ จนท.วผ. เพราะต้องตามฎีกาจากส่วนการคลังมากรอกวันที่ลงนามสัญญา ระยะเวลาที่ดำเนินการตามสัญญา และฎีกาของส่วนการคลังก็ไม่ได้เรียงตาม วันเดือน/ปี ที่เป็นระบบด้วย ต้องทำการรวมฎีกาทั้งหมดจากกองคลังมาแล้วมาลงครั้งเดียวเลย เพราะระบบสามารถทำการแยกคู่สัญญาได้หลายคู่สัญญา
การลงข้อมูลใน e-Plan คู่สัญญาระบุเป็นเลขฎีกาได้หรือไม่ การลงข้อมูลใน e-Plan คู่สัญญาสามารถระบุได้ทั้งชื่อสัญญาและเลขฎีกา
คู่สัญญาหลายคู่ใน 1 โครงการ จะระบุบันทึกอย่างไร สามารถบันทึกเพิ่มคู่สัญญาโดยคลิกที่ปุ่ม ?เพิ่ม?