FAQ : เมนูขออนุมัติงบประมาณ

หัวข้อ เนื้อหา
อนุมัติงบประมาณโครงการเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการอย่างไร กรณีที่สภาอนุมัติโครงการเพิ่มเติมและกรณีที่ไม่ผ่านสภา เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน ให้ดำเนินการเพิ่มโครงการที่เมนูเปลี่ยนแปลงแผน จากนั้นให้ดำเนินการลงข้อมูลตามขั้นตอนปกติ
1.กรณีโอนย้ายโครงการมาดำเนินการในปีปัจจุบัน วันที่อนุมัติและวันที่ประกาศต้องกรอกข้อมูลอย่างไร 2.การโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ วันที่อนุมัติและวันที่ประกาศต้องกรอกข้อมูลอย่างไร กรณโอนย้ายโครงการและการโอนลด-โอนเพิ่ม วันที่อนุมัติและวันที่ประกาศต้องกรอกข้อมูลเป็นรายการใหม่ทั้งหมด
กรณีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นโครงการอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ การคีย์ข้อมูลคือจบที่การอนุมัติงบประมาณใช่หรือไม่ โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น ให้ลงถึงขั้นตอนการลงนามสัญญา คู่สัญญาเป็นหน่วยงานที่เราอุดหนุน แล้วทำการเบิกจ่ายปกติ
กรณีเบี้ยยังชีพที่จะต้องจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีวัตถุประสงค์ แต่การจัดสรรงบประมาณไม่ได้รับพร้อมกันโดยกรมจัดสรรให้เป็นงวดในที่นี้การจะระบุวันที่อนุมัติต้องระบุวันที่ได้รับทุกงวดหรือไม่ ในเมนูอนุมัติงบประมาณโครงการเมื่อใดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ให้ลงตามวันที่ได้รับการจัดสรร
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วและถูกยกเลิกโครงการสามารถนำโครงการที่ถูกยกเลิกมาอนุมัติงบประมาณใหม่ได้หรือไม่ โครงการที่ถูกยกเลิกไปแล้วในระบบไม่สามารถนำกลับมาได้ครับ นอกจากว่าพิมพ์โครงการนั้นลงไปใหม่ที่เมนูเปลี่ยนแปลงแผน
ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลงบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ได้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ในกรณีดังกล่าว อปท.ต้องทำการใส่เครื่องหมาย ถูก ในช่องสี่เหลี่ยมในหัวข้อแหล่งที่มาของงบประมาณ แล้วจึงจะสามารถใส่ข้อมูลได้
เมนูขออนุมัติงบประมาณ ในระบบต้องระบุแหล่งที่มาของบประมาณ แต่ในทางปฏิบัติจริง ข้อมูลในเทศบัญญัติและหนังสือสั่งการ ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ ทำให้เทศบาลไม่สามารถเลือกแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้และมีวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบอย่างไร แหล่งที่มาของงบประมาณประกอบด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์,เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,รายได้จัดเก็บเอง,รายได้อื่นๆ,เงินสะสม ซึ่งหากไม่สามารถเลือกแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้ให้ระบุเลือกรายได้อื่นๆ
อนุมัติงบประมาณผิดโครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร สามารถส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาที่ Call Center เพื่อให้ จนท.ส่วนกลาง ดำเนินการแก้ไข ปลดล็อคก่อน เนื่องจากทาง อปท. ไม่สามารถดำเนินการเองได้