FAQ : เมนูยุทธศาสตร์ อปท.

หัวข้อ เนื้อหา
แนวทางการพัฒนามีมากกว่าที่ระบบกำหนดให้ ต้องดำเนินการอย่างไร สามารถส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาที่ Call Center เพื่อให้ จนท. ส่วนกลาง ดำเนินการแจ้งโปรแกรมเมอร์ เพิ่มเติมจำนวนแนวทางการพัฒนาให้
ในกรณีที่เลือกประเภทโครงการและประเภทกิจกรรมทุกหัวข้อไปแล้วไม่สามารถเลือกซ้ำในยุทธศาสตร์อื่นได้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ตอบ ให้เข้าไปที่เมนูยุทธศาสตร์ อปท. และเข้าไปที่ยุทธศาสตร์ที่เลือกทุกประเภทโครงการ-ประเภทกิจกรรม คลิ๊กที่ แก้ไข จากนั้นคลิ๊กซ้ำที่เครื่องหมาย ถูก เพื่อให้เครื่องหมายหายไป แล้วทำการบันทึกซ้ำจึงจะสามารถเลือกประเภทกิจกรรมในยุทธศาสตร์อื่นๆได้
เมนูยุทธศาสตร์ เมื่อมีการเลือกประเภทกิจกรรมในยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งแล้ว จะไม่สามารถเลือกซ้ำอีกได้ในยุทธศาสตร์อื่น ซึ่งความเป็นจริงแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ประเภทกิจกรรมจะมีการซ้ำกันในยุทธศาสตร์อื่นด้วย แต่ไม่สามารถเลือกซ้ำได้ ทำให้การกรอกข้อมูลไม่เป็นไปตามความจริงหรือไม่ตรงกับแผนพัฒนาที่ใช้จริง ระบบกำหนดให้ไม่สามารถเลือกซ้ำได้ เพราะต้องการให้รู้ว่ากิจกรรมนั้นอยู่ในประเด็นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องใด จึงไม่มีการเลือกซ้ำ ทั้งนี้ การนำเข้าข้อมูลต้องวิเคราะห์หาเหตุผลและน้ำหนักว่าควรอยู่ในยุทธศาสตร์ใดแล้วจึงนำลงข้อมูล เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ระบบจึงกำหนดให้เป็นเช่นนั้น
ไม่สามารถเลือกประเภทกิจกรรม-ประเภทโครงการได้จะต้องทำการแก้ไขอย่างไร ตอบ เข้าไปที่เมนูยุทธศาสตร์ อปท. แล้วคลิ๊กที่ แก้ไข และใส่เครื่องหมาย ในช่องประเภทกิจกรรม โดยเลือกเฉพาะกิจกรรมที่ใช้ในยุทธศาสตร์นั้นเพราะประเภทกิจกรรมไม่สามารถเลือกซ้ำในหลายยุทธศาสตร์ได้
ยุทธศาสตร์ที่มีการเลือกประเภทกิจกรรมแล้ว ในยุทธศาสตร์ต่อมาต้องการเลือกประเภทกิจกรรมนั้นซ้ำอีก แต่ไม่สามารถเลือกได้ ต้องดำเนินการอย่างไร วิธีแก้ไขคือ ให้เลือกกิจกรรมที่ใกล้เคียงในปีนี้ แต่ถ้าจัดทำแผนในปีถัดไปไม่ควรใส่ประเภทกิจกรรมซ้ำกันในแต่ละประเภทยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์การติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน