FAQ : เมนูจัดทำแผน

หัวข้อ เนื้อหา
การยกเลิกการยืนยันแผนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ตอบ กรุณาติดต่อ Call Center 02-243-2902 , 02-243-2903 , 02-243-2906 , 02-243-2943 ,086-344-7921 , 086-344-7921 , 02-243-3821 เพื่อยกเลิกการยืนยันแผน (โดยระบุปีที่ต้องการยกเลิก)
การโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ ต้องดำเนินการอย่างไร กรณีโอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ ให้เข้าเมนูเปลี่ยนแปลงแผน แล้วแก้ไขงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
โครงการที่มีการดำเนินการ แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณต้องดำเนินการอย่างไร ให้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณตามปกติ โดยใส่งบประมาณเป็น 0 บาท ส่วนในเมนูลงนามสัญญาโครงการ คู่สัญญาให้ใส่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมนั้นๆ แล้วใส่งบประมาณเป็น 0 บาทจากนั้นดำเนินการรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามขั้นตอนปกติ
ตัวชี้วัด, ผลลัพธ์ คืออะไร ตัวชี้วัด คือ สิ่งบ่งชี้ว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จ เช่น จำนวนศาลา ความยาวของถนน
ผลลัพธ์ คือ สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินงาน เช่น การสร้างถนน ผลลัพธ์ คือ ความสะดวกในการคมนาคม โดยระยะเวลาเดินทางลดลง 20 นาที เป็นต้น
ในเมนูจัดทำแผน หัวข้อการถ่ายโอนข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการนำเข้าข้อมูลในกรณีที่ปีงบประมาณถัดไป มีโครงการซ้ำหลายโครงการ โดยไม่ต้องทำการนำเข้าข้อมูลใหม่และทำการแก้ไขข้อมูลบางส่วนเท่านั้น
เพราะอะไรเวลาบันทึกโครงการในระบบ e-Plan จึงไม่เรียงลำดับตามที่บันทึกข้อมูลลงไป เนื่องจากการเรียงลำดับในระบบ e-Plan จะเรียงลำดับตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์นั้น

.ช่องจำนวนงบประมาณ เมื่อใส่จำนวนเงินที่มีจำนวนมากๆระบบไม่ยอมบันทึกข้อมูล เป็นเพราะว่าจำนวนเงินเกินกว่าช่องที่ใส่งบประมาณหรือไม่ ในการใส่จำนวนเงินในช่องงบประมาณ ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ระบบจึงจะทำการบันทึกข้อมูลให้
การกรอกข้อมูลระบบ e-Plan กรอกทุกโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีของปีนั้นๆหรือเปล่า เห็นบางที่กรอกเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการใหญ่ๆ เช่น โครงการจัดงานลอยกระทง สงกรานต์ ในขั้นตอนจัดทำแผนกรอกโครงการทั้งหมดของปีนั้นๆ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณเป็นต้นไป ไม่ต้องทำการอนุมัติงบประมาณในส่วนของหมวดรายจ่ายประจำหรือค่าตอบแทน ถ้าโครงการเป็นหมวดครุภัณฑ์ให้รวมยอดทั้งหมดแล้วทำการอนุมัติงบประมาณ
การกรอกตัวเลขในช่องเป้าหมายทั้ง 3 ปี หมายถึงจำนวนเงินตามงบฯหรือหมายถึงให้กรอกเป็นตัวเลขที่ทำในแต่ละโครงการ(1 แห่ง 2 ครั้ง หรือ 100%) การใส่ตัวเลขตรงเป้าหมายทั้ง 3 ปี หมายถึงเป้าหมายของโครงการต่างๆที่ดำเนินการ เช่น การสร้างถนนจำนวน 1 สายทาง เป้าหมายก็จะเป็น 1 ถ้าในโครงการทำถนน 2 สายทาง ก็ต้องลงเป้าหมาย 2
คีย์ข้อมูลแผน 3 ปี ยังไม่ครบ แต่ได้ทำการยืนยันแผน 3 ปีไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ตอบ กรุณาติดต่อ Call Center 02-243-2902 , 02-243-2903 , 02-243-2906 , 02-243-2943 , 086-344-7921, 086-344-7921 , 02-243-3821 เพื่อทำการปลดล๊อคการยืนยันแผนให้กับ อปท.
โครงการที่เกินศักยภาพ ต้องลงข้อมูลหรือไม่ เพราะ อปท. ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และหน่วยงานเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง โครงการที่เกินศักยภาพนั้น ในเมนูจัดทำแผนจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับเมนูขออนุมัติงบประมาณก็จะมีช่องให้เลือกจากหน่วยงานอื่น
โครงการที่ลงในแผนปีปัจจุบันแล้ว หากโครงการใดที่ไม่ได้ทำต้องยกเลิกเลยใช่ไหม(สมมุติ ลงในแผน 100 โครงการ ทำได้50 โครงการ อีก50 โครงการต้องเข้าไปยกเลิกไหม ไม่ต้องเข้าไปยกเลิกโครงการ
ทำไมการโอนข้อมูลหรือโยกข้อมูลจากปีที่แล้ว ไปปัจจุบัน คือจากปี 2554 ในปี2555 ข้อมูลโครงการจะไม่มีการจัดเรียงลำดับตามยุทธศาสตร์เหมือนเดิมแต่จะต้องมีการจัดเรียงโครงการใหม่ให้ตรงตามยุทธศาสตร์เดิม ทำให้เสียเวลา และยุ่งยาก ทำไมระบบไม่จัดเรียงโครงการให้ตรงยุทธศาสตร์ความเดิมเมื่อมีการโอนถ่ายข้อมูล เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ดังนั้น ในการโอนย้ายแผนระบบจึงให้โอนได้เฉพาะโครงการแต่ยุทธศาสตร์ต้องทำการบันทึกข้อมูลใหม่และเลือกยุทธศาสตร์ใหม่อีกครั้ง
ในเมนูจัดทำแผน เขียนโครงการแยกไว้หลายโครงการ แต่ในการขออนุมัติงบประมาณเอาแต่ละโครงการมาอนุมัติรวมกันจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร กรณีนี้แสดงว่าโครงการที่ได้รับงบประมาณในข้อบัญญัติได้รวมโครงการย่อไว้หลายโครงการ วิธีการลงข้อมูล ให้ผู้ลงข้อมูลประสานงานกับสำนักกองที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อสรุปว่าโครงการย่อยที่ถูกรวมไว้สรุปแล้วได้รับงบประมาณแยกเป็นเท่าใด เมื่อลงนามในสัญญา เช่น ในแผนมี 1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ปีงบประมาณ 53-54ได้ทำการลงข้อมูลแล้ว แต่ปี 55 กรอกข้อมูลจนถึงการอนุมัติ แล้วถ้าอนุมัติแผนผิดจะแก้ไขได้หรือไม่ ในการลงข้อมูลแผนถ้าทำการยืนยันแผนไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแผนได้ และมีวิธีแก้ไขให้ติดต่อมาที่ Call center ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกการยืนยันแผนให้เพื่อที่จะได้เข้าไปทำการแก้ไขข้อมูล แล้วจึงทำการยืนยันแผนอีกครั้ง
เมนูถ่ายโอนแผน สามารถเปลี่ยนปีงบประมาณได้หรือไม่ จะได้ประหยัด ไม่สามารถเปลี่ยนปีงบประมาณได้ แต่สามารถลงข้อมูลโครงการครั้งเดียวแล้วใส่งบประมาณได้ทั้ง 3 ปีได้
ไม่สามารถเลือกประเภทโครงการ-ประเภทกิจกรรม ในเมนูจัดทำแผนได้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ตอบ ให้เข้าไปดูที่เมนูยุทธศาสตร์ อปท. ว่าได้ทำการเลือกประเภทโครงการ-ประเภทกิจกรรมในยุทธศาสตร์นั้นหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้เลือกให้เข้าไปแก้ไขในยุทธศาสตร์ อปท. เพื่อเลือกประเภทโครงการและประเภทกิจกรรมนั้น ในเมนูจัดทำแผนจึงจะสามารถเลือกได้
ยกเลิกการยืนยันแผนเพราะอะไร -คีย์ข้อมูลไม่ครบทั้ง 3 ปี แล้วทำการยืนยันแผนจะทำให้การรายงานผลในระบบทำได้ไม่ครบถ้วน รวมถึงทำให้ข้อมูลแผน 3 ปี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำการโยกย้ายแผนอนาคตมาดำเนินการในปีปัจจุบันไม่ได้ จึงต้องขอยกเลิกการยืนยันแผนมาที่ Call center และเข้าไปคีย์ข้อมูลใหม่ให้ครบทั้ง 3 ปี จึงทำการยืนยันแผน
- กรณีโอนย้ายโครงการมาจากปีงบประมาณ 53 แล้วทำการยืนยันแผนโดยไม่ได้เลือกยุทธศาสตร์ในแต่ละโครงการที่โอนย้ายมาทำให้ไม่สามารถใส่ข้อมูลการอนุมัติงบประมาณในระบบได้ จึงต้องขอยกเลิกการยืนยันแผนจึงจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้
- ยืนยันแผนโดยที่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูล จะทำให้ในระบบไม่มีข้อมูลและดำเนินการแก้ไขข้อมูลไม่ได้ ให้ติดต่อมาที่ Call center เพื่อทำการยกเลิกยืนยันแผน แล้วทำการลงข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วทำการยืนยันแผนอีกครั้