รายงานข้อมูลสรุปงบประมาณ ปี 2555
อบต.หมูม้น เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

รายงานนโยบายเร่งด่วน

แผนงานการสร้างพลังสังคมพลังชุมชุนเอาชนะยาเสพติด
การดำเนินการ งบประมาณ
๑. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันยาเสพติด
- การจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ แห่ง บาท
- การจัดทำกิจกรรม สร้างกลไก รณรงค์เผยแพร่ การสร้างพลังสังคมในพื้นที่ แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- ผู้ได้รับประโยชน์ ชุมชน/หมู่บ้าน คน
๒. การสร้งความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน / ชุมชุน ลดปัญหายาเสพติด
- การสนับสนุนชุดวิทยากรกระบวนการ หรือประชาคมหมู่บ้าน แห่ง บาท
- การจัดอบรม แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
๓. การพัฒนาผู้นำชุมชุน - ท้องถิ่น จัดการปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน / ชุมชุน
- การ คัดเลือก สรรหา แต่งตั้งกลุ่มผู้นำพลังแผ่นดิน แห่ง บาท
- การพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชุน เป็นพลังแผ่นดิน แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
๔. การสนับสนุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- การจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน / ชุมชุนที่เคยได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน แห่ง บาท
- การจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน / ชุมชุนที่เคยได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555 แห่ง บาท
- การสนับสนุนการสร้าง ๑ อำเภอ : ๑ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน แห่ง บาท

แผนงานการแก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด(Demand)
การดำเนินการ งบประมาณ
๑. การสนับสนุนการบำบัดฯ ผู้ติด / ผู้เสพยา เข้ารับการบำบัดรักษา
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- ผู้ได้รับประโยชน์ ชุมชน/หมู่บ้าน คน
๒. การรวบรวมข้อมูลค้นหา ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่
- การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ แห่ง บาท
- การประชาคมเพื่อนรวบรวมข้อมูล ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด แห่ง บาท
- การจัดทำทะเบียนประวัติ ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด แห่ง บาท

แผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand)
การดำเนินการ งบประมาณ
๑. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
- การจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แห่ง บาท
- การพัฒนาวิทยากรครูเพื่อการป้องกันยาเสพติด แห่ง บาท
- การสนับสนุนให้ครูตำรวจ ครูพระ ครูสอนศาสนา เข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด แห่ง บาท
๒. การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษา แห่ง บาท
- การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แห่ง บาท
- การพัฒนากลไกเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แห่ง บาท
- การส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โครงการ To be number one ในสถานศึกษา แห่ง บาท
๓. การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยง
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
๔. การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
๕. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
- ผู้ได้รับประโยชน์ ครอบครัว
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
๖.๑ การจัดทำข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
- ผู้ได้รับประโยชน์ ชุมชน/หมู่บ้าน คน
๖.๒ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศพส.อ. แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
- ผู้ได้รับประโยชน์ ชุมชน/หมู่บ้าน คน

แผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
๑. การบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่น หน่วยงาน
๒. มีมอบหมายหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คน
๓. การประชาสัมพันธ์
การดำเนินการ งบประมาณ
- ดำเนินการเอง แห่ง บาท
- สนับสนุน ศตส.จ. แห่ง บาท
- สนับสนุน ศตส.อ. แห่ง บาท
- สนับสนุนหน่วยงานอื่น แห่ง บาท
- ผู้ได้รับประโยชน์ ชุมชน/หมู่บ้าน คน