ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 2(สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมรุ่นที่2 เพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับผู้ประสานงานโครงการ)   || แจ้งเปิด - ปิดระบบชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 11 - 30   || กรณีที่ประสงค์จะม่รุ่นใด แล้วลงทะเบียนไม่ทัน ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่   || ผู้ประสานงานโครงการ ผอ.วิชญา โทร 092-0254884,092-0255885 และ084-0599011   || ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรCall Center 02-243-2902ต่อ101-110   || รหัส อปท. สำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม   || แจ้งเปิด - ปิดระบบชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 1 - 10   || โปรดทราบ ขอความร่วมมือ อปท. สอบถามข้อมูล e-Plan ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022432902 เป็นลำดับแรก หากติดต่อไม่ได้จึงค่อยโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเจ้าหน้าที่   || สายด่วน e-Plan ทางไลน์ไอดี 022434532 และหมายเลขโทรศัพท์ 0920254884 (โปรดโทรในกรณีที่ติดต่อ Call Center ไม่ได้เท่านั้น)   ||

รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น


ข่าวสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้