รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4151137108ทำแล้ว 16/10/2561519246209208208
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5988787ทำแล้ว 31/10/25595267444
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว5125111111ทำแล้ว 31/10/25597685977
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว4220219220ทำแล้ว 31/10/255918453262417
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว699125120ทำแล้ว 26/06/256029103828069
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว4140126126ทำแล้ว 22/11/255942999
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว496101101ทำแล้ว 15/11/25592835121212
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว6686969ทำแล้ว 31/10/25593267211
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6448448448ทำแล้ว 28/10/25596177777
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8155150150ทำแล้ว 06/08/25611063565556
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว61,1161,1781,169ทำแล้ว 30/11/255919319191191161
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว6374377377ทำแล้ว 31/10/255914185353435
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4182168162ทำแล้ว 28/12/256112647888
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8286286286ทำแล้ว 14/11/255914051111
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4181170169ทำแล้ว 08/08/256115151515
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว9811769773ทำแล้ว 28/10/2559268241127127126
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4929598ทำแล้ว 31/10/2559108140717162
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว9116105111ทำแล้ว 30/11/25593671292420
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว5555655ทำแล้ว 29/10/2561113311118
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว610710098ทำแล้ว 25/10/2560346522108
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว4289359350ทำแล้ว 01/10/256161323232
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว414777101ทำแล้ว 20/12/25613792828281
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว780128149ทำแล้ว 06/06/25618566111
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8683683683ทำแล้ว 31/10/2559281865
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6150148148ทำแล้ว 02/07/2561154136118118118
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4209192171ทำแล้ว 30/04/256147313127
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8391418415ทำแล้ว 31/10/2559117696968
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5262260260ทำแล้ว 31/10/25591136161515
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว51189282ทำแล้ว 15/12/2559233888
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว6574521514ทำแล้ว 15/12/25593682493534
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4511512512ทำแล้ว 26/10/25592359121112
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4123123123ทำแล้ว 23/10/2560244116737170
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7100167150ทำแล้ว 26/09/25615102533
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว81449494ทำแล้ว 04/02/25625142888
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว6160165167ทำแล้ว 09/11/25614370373737
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5665350ทำแล้ว 28/10/2559115444
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว1175149129ทำแล้ว 14/03/2561155131312
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4283292267ทำแล้ว 16/07/256110048232120
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4187187187ทำแล้ว 18/11/255958386363432
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6373737ทำแล้ว 06/02/25622125222
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6258265265ทำแล้ว 10/04/256146105232323
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8154148151ทำแล้ว 22/06/25611132464545
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4281255230ทำแล้ว 01/05/25615957484240
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4320319320ทำแล้ว 20/06/256126594161211
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8523523521ทำแล้ว 31/10/25598461444
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4214214214ทำแล้ว 19/04/2561253107252525
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4425425426ทำแล้ว 28/09/25614328111
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว4370373372ทำแล้ว 29/11/255934163323232
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4120121132ทำแล้ว 15/11/256148582464441
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7240236224ทำแล้ว 31/10/255981102414023
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7116111116ทำแล้ว 05/04/256144108352827
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4145144144ทำแล้ว 31/10/25596460171212
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4302418ทำแล้ว 30/10/256114860534946
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8726045ทำแล้ว 25/10/255957434342
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว41485963ทำแล้ว 14/06/25616391022
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4393378339ทำแล้ว 01/10/25611786717068
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4288304297ทำแล้ว 31/07/25612267434242
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว6785ทำแล้ว 19/02/256144683525150
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว6237241223ทำแล้ว 28/10/2559260494948
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8443443443ทำแล้ว 11/06/256122105563527
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5224192192ทำแล้ว 18/02/2562103145706256
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7545453ทำแล้ว 30/04/256126795515150
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8828282ทำแล้ว 12/02/25617611322
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8174174174ทำแล้ว 25/11/25596181626262
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4380380380ทำแล้ว 15/02/25617636999
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6196231201ทำแล้ว 04/06/25612130231615
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5241166167ทำแล้ว 11/04/256154333
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว41209880ทำแล้ว 23/11/25598468494949
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว4310295291ทำแล้ว 29/11/2559121120423937
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5174176177ทำแล้ว 28/06/25615284111
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6646464ทำแล้ว 20/09/25612222
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6146146145ทำแล้ว 04/05/2561115222
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8292274191ทำแล้ว 31/10/25611181111
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8471458370ทำแล้ว 21/10/25591587878784
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7416425425ทำแล้ว 15/11/255932259595859
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว43456845ทำแล้ว 13/11/2561791832
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว4194151156ทำแล้ว 26/09/25605331211
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4346346346ทำแล้ว 30/11/256018377141413
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7286281243ทำแล้ว 27/04/2561186206169165169
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8303297316ทำแล้ว 14/02/256160215174166174
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5182513ทำแล้ว 29/03/256122272399
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6745454ทำแล้ว 31202020
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว8115112109ทำแล้ว 31/10/25592476382813
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6453458455ทำแล้ว 30/11/255955666
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว81638274ทำแล้ว 24/11/255916150655
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว5166161160ทำแล้ว 15/05/2561216554
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4396399401ทำแล้ว 03/10/255940103454242
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6401111ทำแล้ว 31/10/25593130777
รวม 88 อปท.8850320,53619,84519,350887,7946,6013,2653,0642,929
ข้อมูล ณ 07/08/2563