รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6119160155ทำแล้ว 29/11/25613392381309368
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3277207202ทำแล้ว 29/06/256129217144137137
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7167174162ทำแล้ว 29/11/255945191154138146
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5149136141ทำแล้ว 10/09/256121103202020
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6212222217ทำแล้ว 15/11/2559232225157157156
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4129121117ทำแล้ว 30/11/255928715149
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6452618ทำแล้ว 29/09/25591391341049488
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว610910299ทำแล้ว 15/12/25596665262626
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6130129131ทำแล้ว 29/11/255917105757575
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6264253254ทำแล้ว 07/05/25612286484748
11. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6213211212ทำแล้ว 14/11/255911116494949
12. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6227218213ทำแล้ว 28/10/255987201156155155
13. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6144140127ทำแล้ว 30/11/25615993505050
14. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6171163152ทำแล้ว 29/11/255977363636
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว6526868ทำแล้ว 17/09/2561128145127127125
16. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6766868ทำแล้ว 29/11/25591157343434
17. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6140143136ทำแล้ว 23/11/255949102575757
18. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6166137128ทำแล้ว 2689515144
19. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6149161163ทำแล้ว 30/11/25591584333232
20. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6180173169ทำแล้ว 30/04/256118672721
21. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6133131136ทำแล้ว 31/10/255961154120120120
22. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว51267878ทำแล้ว 22/11/2561168272422
23. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161138148ทำแล้ว 03/11/25592075373536
24. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6119121121ทำแล้ว 29/11/25592342252524
25. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6118109109ทำแล้ว 29/11/25594963332219
26. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6135103103ทำแล้ว 17/07/2561109423435
27. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว6897546ทำแล้ว 28/11/25592631222021
28. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6163200181ทำแล้ว 15/12/255973165616160
29. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6155157155ทำแล้ว 02/08/25619277191817
30. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6241234226ทำแล้ว 29/10/256121921301
31. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6127150150ทำแล้ว 24/10/25614284444241
32. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 23/11/25591496313129
33. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6142300300ทำแล้ว 30/11/255994125211
34. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7238236235ทำแล้ว 16/02/25618665181818
35. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7389147145ทำแล้ว 30/11/255945116413940
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6431411ทำแล้ว 05/07/25612763525252
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3122129129ทำแล้ว 23/11/255965101626261
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6475139ทำแล้ว 22/02/256017333
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6108124121ทำแล้ว 09/12/2559360515150
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 25/11/25593874212121
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว61187474ทำแล้ว 15/12/25615143272625
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6968492ทำแล้ว 14/12/2561639222121
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6170175170ทำแล้ว 29/12/255937127575757
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6979393ทำแล้ว 29/11/255995952164
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165ทำแล้ว 14/12/25603157181818
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6676767ทำแล้ว 15/11/2559672404040
รวม 46 อปท.462696,8966,5796,438462,3034,6922,4022,2412,192
ข้อมูล ณ 07/08/2563