รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6171139137132ทำแล้ว 12/01/2560105149755747
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3245192184186ทำแล้ว 29/11/255931200115103102
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7176170171164ทำแล้ว 29/11/255932184140140139
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5163150136141ทำแล้ว 28/11/255915112242423
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว4101134134134ทำแล้ว 30/11/25593590775
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6122132130132ทำแล้ว 29/11/25598112737373
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6258251254255ทำแล้ว 28/11/2559192515151
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6210213211212ทำแล้ว 14/11/255911102352020
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6223228218213ทำแล้ว 28/10/255918208162162160
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6116113110112ทำแล้ว 29/05/25603194545353
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167171163152ทำแล้ว 29/11/255985525252
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว672757373ทำแล้ว 15/12/2559139156909090
13. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว680766868ทำแล้ว 29/11/2559262333331
14. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6134142143136ทำแล้ว 23/11/25593479505050
15. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6157166137128ทำแล้ว 30/11/25592195564750
16. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6160162158160ทำแล้ว 24/04/25605389161412
17. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6188180173169ทำแล้ว 15/11/255923119958788
18. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6137133131136ทำแล้ว 31/10/255965179105105105
19. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว5109787878ทำแล้ว 06/06/25606668361815
20. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6127134117127ทำแล้ว 03/11/25593256343331
21. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111898989ทำแล้ว 29/11/25592346222120
22. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143120109109ทำแล้ว 29/11/25592582443433
23. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6143147146146ทำแล้ว 15/05/2560102877
24. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว684897546ทำแล้ว 28/11/25591338232322
25. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6148177160146ทำแล้ว 15/12/2559692232322
26. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6154155157155ทำแล้ว 17/05/256029651122
27. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6169175171163ทำแล้ว 30/11/255948175181817
28. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6128183177177ทำแล้ว 28/11/25593395312925
29. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6246244244244ทำแล้ว 23/11/25592588333
30. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6313286279282ทำแล้ว 29/11/255994656
31. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6223213222217ทำแล้ว 15/11/2559238314141140141
32. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7238237235235ทำแล้ว 24/11/25598457444
33. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7136358119117ทำแล้ว 30/11/2559129123454445
34. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว690908980ทำแล้ว 30/11/25594077414037
35. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6127764216ทำแล้ว 29/11/2559421241019893
36. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว375127129129ทำแล้ว 23/11/25592599615148
37. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว6931029290ทำแล้ว 15/12/25593064222222
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว576514438ทำแล้ว 22/02/256075211
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6136118119116ทำแล้ว 09/12/255913104916466
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166166ทำแล้ว 21/11/255926102443
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว665484141ทำแล้ว 30/11/25592881363534
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว694928291ทำแล้ว 14/12/255913910107
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6146247177173ทำแล้ว 29/12/255930125926867
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6104999393ทำแล้ว 28/11/25596986242119
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6161165165165ทำแล้ว 14/12/25591742111111
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6359354351351ทำแล้ว 30/11/25591776323232
รวม 46 อปท.462687,0447,2476,6996,583461,7134,7962,2092,0291,984
ข้อมูล ณ 18/05/2562