รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2560

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256025612562
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว54804835ทำแล้ว 30/06/2559217370259259259
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5166137131ทำแล้ว 27/05/2559721488
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว5198169129ทำแล้ว 31/05/2559990151312
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว414821254ทำแล้ว 29/06/255945221616
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว6108106104ทำแล้ว 30/05/255918106878680
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว41198171ทำแล้ว 31/05/255935242322
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4555555ทำแล้ว 27/06/255955242424
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว6455450450ทำแล้ว 29/06/255978201816
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6251188181ทำแล้ว 18/05/255958171717
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว814818810ทำแล้ว 27/05/25591479696967
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6927944912ทำแล้ว 31/05/2559110610691106
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว7236236236ทำแล้ว 03/10/255912102737373
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4308309287ทำแล้ว 25/05/2559878404038
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8694694694ทำแล้ว 31/05/25593103282827
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4104132125ทำแล้ว 22/06/255944272727
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว9271271270ทำแล้ว 30/06/255941305808080
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6184136129ทำแล้ว 30/06/255922138767642
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว91408887ทำแล้ว 30/06/25591973352824
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว5959898ทำแล้ว 31/05/25592472373634
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว6187263229ทำแล้ว 30/06/2559382433127
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว41425339ทำแล้ว 30/06/2559113808080
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4135136136ทำแล้ว 29/06/255940124969694
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว7102148136ทำแล้ว 31/05/255977595352
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8317316316ทำแล้ว 30/05/255981545454
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6164224223ทำแล้ว 29/06/255914112787878
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว416013043ทำแล้ว 30/05/255968252520
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8136213191ทำแล้ว 30/05/25591859303028
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5190130117ทำแล้ว 16/05/25592470252525
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว540024467ทำแล้ว 24/06/255912111
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว6299292273ทำแล้ว 13/06/2559105858480
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว9334315316ทำแล้ว 31/10/255938121212
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4164163166ทำแล้ว 16/05/25592510913107
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว72157971ทำแล้ว 30/05/255916223101010
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8496516140ทำแล้ว 29/06/255949111111
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว8195209209ทำแล้ว 04/05/255986999
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว520315045ทำแล้ว 29/06/255932999
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว111238479ทำแล้ว 25/05/255987444
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4112137121ทำแล้ว 09/06/2559647111111
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8750705637ทำแล้ว 09/06/255977464645
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว912515061ทำแล้ว 30/06/255929104666
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6215140138ทำแล้ว 31/05/25593586313029
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8242243243ทำแล้ว 21/06/2559159635858
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4273241260ทำแล้ว 15/09/255961444339
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว5175175175ทำแล้ว 03/10/255929151414
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8158154153ทำแล้ว 13/05/255989247666
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7171229211ทำแล้ว 25/05/255933204393635
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4239137134ทำแล้ว 07/06/2559373111
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว4256224190ทำแล้ว 25/05/2559469474643
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7448453453ทำแล้ว 29/06/25591198666666
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8248264210ทำแล้ว 01/10/255935988
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7222222222ทำแล้ว 29/09/2559183141414
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7160163163ทำแล้ว 11/05/2559262404038
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6125160153ทำแล้ว 30/05/2559581575453
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8862018ทำแล้ว 25/05/255969575756
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว6267266266ทำแล้ว 11/05/2559136161612
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7336335335ทำแล้ว 14/06/255959161616
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4106155143ทำแล้ว 27/05/255953333332
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7245180161ทำแล้ว 01/06/255964222222
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว6198315315ทำแล้ว 27/05/255957131313
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7163165165ทำแล้ว 31/05/25592480676767
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5424424424ทำแล้ว 07/10/25591298797667
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7163164176ทำแล้ว 31/05/2559557515150
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8111122121ทำแล้ว 28/06/2559141131311
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8161161161ทำแล้ว 30/05/255927110868385
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4274274274ทำแล้ว 13/05/25596285383838
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6163276299ทำแล้ว 18/05/255952313029
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว813910599ทำแล้ว 10/05/25591628252525
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4146113119ทำแล้ว 29/08/2559669585555
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว4179124110ทำแล้ว 30/09/255976171313
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5192192192ทำแล้ว 07/06/2559218655
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6102104104ทำแล้ว 25/05/2559122554
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 31/05/2559141353535
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8173173173ทำแล้ว 24/05/255942292625
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8339366291ทำแล้ว 19/05/2559104868685
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7306308308ทำแล้ว 30/05/2559556565654
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4260260260ทำแล้ว 22/06/255923151312
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว61853232ทำแล้ว 26/05/255931121998
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8251253253ทำแล้ว 27/06/25594987211918
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7200211221ทำแล้ว 30/05/25595160136128128
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8225241359ทำแล้ว 28/06/255929194136136136
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5886521ทำแล้ว 30/06/2559562383837
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว812311ทำแล้ว 30/06/25591258424242
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว810593112ทำแล้ว 11/05/2559796654929
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7436401394ทำแล้ว 87221
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว8162136136ทำแล้ว 30/05/255928211
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว5771619ทำแล้ว 30/06/25597710107
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว6161163163ทำแล้ว 10/05/255984797977
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว657352ทำแล้ว 10/05/2559321888
รวม 88 อปท.8855319,72218,40416,756881,0497,5663,5943,4683,342
ข้อมูล ณ 07/08/2563