รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว544993166ทำแล้ว 29/12/255885272969695
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5184127124ทำแล้ว 29/06/255886212121
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว5210163127ทำแล้ว 14/10/255810102191717
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว416213972ทำแล้ว 29/06/25582257911
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว6162186186ทำแล้ว 23/06/255895808078
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว6116116111ทำแล้ว 12/06/2558138211613
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4555555ทำแล้ว 26/06/255855333
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว6205180275ทำแล้ว 29/06/2558644322
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6223208179ทำแล้ว 16/06/255875414141
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8138138138ทำแล้ว 30/06/2558579646463
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6771740637ทำแล้ว 26/06/255881278838062
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว7114114114ทำแล้ว 26/06/255857136777776
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4277275264ทำแล้ว 28/05/2558135322
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8159155155ทำแล้ว 26/06/255821524286
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4111135117ทำแล้ว 25/06/255838222
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว10404354354ทำแล้ว 30/06/2558129474686868
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8134141130ทำแล้ว 29/06/255818115696831
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว915710299ทำแล้ว 22/06/255868301313
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว51061514ทำแล้ว 16/06/255852191818
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว5279267267ทำแล้ว 19/01/255910666
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว41546842ทำแล้ว 30/06/2558130818181
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4161167167ทำแล้ว 26/10/25581564484443
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 30/09/25581114727271
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว81689393ทำแล้ว 24/06/2558114808080
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6153146141ทำแล้ว 24/06/255876181120120113
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว418712466ทำแล้ว 30/06/25581451282828
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8136154169ทำแล้ว 30/06/25585811118
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4233168160ทำแล้ว 11/06/25581374533121
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว534721017ทำแล้ว 29/06/255824111
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว6261247235ทำแล้ว 25/06/255883532927
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8125103106ทำแล้ว 13/05/255895292929
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4188152153ทำแล้ว 29/06/25587121656561
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7210255252ทำแล้ว 26/06/2558210232121
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8552406736ทำแล้ว 25/12/255838111
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว7192192192ทำแล้ว 14/05/2558169171717
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5156146118ทำแล้ว 29/06/255828191919
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว11747070ทำแล้ว 09/06/255865101010
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4210184180ทำแล้ว 15/06/255847151514
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8254244197ทำแล้ว 15/06/255862454543
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4559089ทำแล้ว 21/12/25584571098
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6159104101ทำแล้ว 14/05/25582374222
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8213235235ทำแล้ว 24/06/255817147727272
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4236206227ทำแล้ว 09/10/255868246616159
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4151151151ทำแล้ว 08/06/255824181717
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8828383ทำแล้ว 14/05/25585821177
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7190222168ทำแล้ว 08/05/25584194242221
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4123123123ทำแล้ว 12/06/255819151515
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว41655268ทำแล้ว 18/06/2558456373533
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7376376376ทำแล้ว 30/06/255818106666565
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8209210187ทำแล้ว 22/06/25584061462824
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7154130121ทำแล้ว 29/06/25585555
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7155159159ทำแล้ว 12/06/255860444442
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6109103101ทำแล้ว 26/06/25582180747473
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8797674ทำแล้ว 15/06/255875535352
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว6155155155ทำแล้ว 08/06/255841232318
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว71472221ทำแล้ว 10/02/2559137363636
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว483114106ทำแล้ว 17/06/255855333332
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7314313312ทำแล้ว 29/06/2558179515050
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว6170280280ทำแล้ว 29/06/255877171717
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7194197197ทำแล้ว 26/06/255872303030
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5339344344ทำแล้ว 01/10/255869616160
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว71418685ทำแล้ว 16/06/255820103838349
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว899152151ทำแล้ว 11/06/255838171514
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8142150138ทำแล้ว 08/06/2558682636363
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4184185185ทำแล้ว 12/05/2558547056174
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6172327327ทำแล้ว 15/06/25581298747370
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8156132130ทำแล้ว 15/05/255845222222
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว41076360ทำแล้ว 06/10/255824103767673
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว4193174158ทำแล้ว 20/05/255819313127
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5180180180ทำแล้ว 29/06/255838101010
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 23/06/255842211
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6181164163ทำแล้ว 29/06/2558245252524
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8189195195ทำแล้ว 12/06/255815111
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8267270226ทำแล้ว 29/06/2558107979792
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7288294294ทำแล้ว 22/06/255848484747
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4204369297ทำแล้ว 30/06/25581360101010
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว7486138134ทำแล้ว 15/06/255863666
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8269290271ทำแล้ว 29/12/255854188252222
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7178295272ทำแล้ว 16/06/255865195166166166
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8260235331ทำแล้ว 22/06/25582160121121121
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5914746ทำแล้ว 29/06/255856323219
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8333333ทำแล้ว 30/06/2558134343434
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว811998110ทำแล้ว 29/06/255816110828181
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7401369350ทำแล้ว 30/06/255854777
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว812412639ทำแล้ว 15/06/255831966
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว515410899ทำแล้ว 30/06/255852131312
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว6170173173ทำแล้ว 29/06/2558211110410499
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6594433ทำแล้ว 23/06/255815111
รวม 88 อปท.8854917,11515,50715,069881,0397,7613,5133,3063,105
ข้อมูล ณ 06/08/2563