รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5426421424ทำแล้ว 30/06/255765369246241241
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว51007169ทำแล้ว 27/06/2557287453535
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว5244187153ทำแล้ว 30/06/255789424238
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว721717912ทำแล้ว 30/06/2557102452114
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว6108102102ทำแล้ว 16/06/255794777774
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว5823226ทำแล้ว 30/06/255726777
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4485454ทำแล้ว 27/06/25574444
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว10184155262ทำแล้ว 27/06/2557877261310
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6179161127ทำแล้ว 13/06/255772911
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8214112112ทำแล้ว 27/06/255792306171717
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6371369104ทำแล้ว 30/06/25579312185185181
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว7767676ทำแล้ว 18/06/25571386393937
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4244190190ทำแล้ว 28/05/25576093333329
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8695252ทำแล้ว 27/06/25575456131313
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4239235230ทำแล้ว 30/06/255748111
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว10399399399ทำแล้ว 24/06/2557110498175175165
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8150156147ทำแล้ว 27/06/255723110895027
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว9164103100ทำแล้ว 27/06/2557384141410
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว51654031ทำแล้ว 25/06/25572146222020
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว5280244235ทำแล้ว 27/06/255740222
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว42285437ทำแล้ว 30/06/25572164133133133
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4892104ทำแล้ว 17/03/25581865555147
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว722750100ทำแล้ว 30/06/255710122585858
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8283172148ทำแล้ว 26/06/255778737373
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6252306267ทำแล้ว 27/06/255777189959585
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4186164103ทำแล้ว 25/06/25571186312018
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8215186207ทำแล้ว 16/06/255768553
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว429411981ทำแล้ว 16/05/255786666
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว5220131104ทำแล้ว 26/06/255717111
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว6240289244ทำแล้ว 23/06/255713118113113105
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8142124124ทำแล้ว 26/05/255791242424
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4197201134ทำแล้ว 15/05/25576276646460
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7231204212ทำแล้ว 23/06/255724252999
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8224180159ทำแล้ว 09/07/2557775191919
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว7184195195ทำแล้ว 14/05/2557171222
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5137156146ทำแล้ว 08/07/2557143202019
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว11728640ทำแล้ว 27/06/25571954322
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8137116108ทำแล้ว 04/06/255735422
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8250233215ทำแล้ว 20/06/2557144212121
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6241010ทำแล้ว 22/04/25576466221919
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว613212646ทำแล้ว 15/05/25582131101010
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว821020034ทำแล้ว 30/06/2557136626262
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4115134309ทำแล้ว 13/06/2557659414039
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41057676ทำแล้ว 21/01/25589999
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8949392ทำแล้ว 13/06/25573994272525
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว712211664ทำแล้ว 09/06/255722144171111
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว41797569ทำแล้ว 13/06/2557319171717
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว41378964ทำแล้ว 16/06/25572166454436
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8189172181ทำแล้ว 24/06/255766124969696
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8251258251ทำแล้ว 28/05/255751212120
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7132141141ทำแล้ว 21/01/255850666
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว887130100ทำแล้ว 10/06/25571553454542
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7147170182ทำแล้ว 23/06/25571455453736
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8404812ทำแล้ว 20/11/2557131252524
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว7145144144ทำแล้ว 13/06/255735161312
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7101103123ทำแล้ว 25/06/255738181716
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4939249ทำแล้ว 10/06/25571650292727
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว71705827ทำแล้ว 18/12/2556657292928
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว7337337337ทำแล้ว 09/06/2557173443
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7156158158ทำแล้ว 23/06/255770352118
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5390392392ทำแล้ว 14/01/2558114837673
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว71264849ทำแล้ว 81565654
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8793636ทำแล้ว 26/06/255739822
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8211203192ทำแล้ว 27/06/2557101676767
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว5222221221ทำแล้ว 16/05/2557224109106106102
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6217224224ทำแล้ว 04/06/255760454238
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8110109108ทำแล้ว 11/04/255743108888
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4837373ทำแล้ว 25/06/25574899666660
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว41888339ทำแล้ว 20/05/255792383434
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5155156156ทำแล้ว 30/06/25571451111111
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6788484ทำแล้ว 30/06/25577442
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7180136136ทำแล้ว 22/05/255722151515
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8132134134ทำแล้ว 43292828
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8172217195ทำแล้ว 27/06/255795868686
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7253252229ทำแล้ว 25/06/2557661606060
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4636464ทำแล้ว 660655
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว7364206183ทำแล้ว 19/06/2557115464241
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8251251225ทำแล้ว 26/06/255796191919
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7142157138ทำแล้ว 25/06/2557837022
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8243217288ทำแล้ว 24/06/255726158128126128
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5785773ทำแล้ว 13/06/2557778484141
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8102102102ทำแล้ว 27/06/255717191399
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว8119128129ทำแล้ว 12/05/25571275595959
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7388372356ทำแล้ว 26/06/2557100666
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว8126126124ทำแล้ว 13/06/255743252422
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว61025331ทำแล้ว 30/06/255774535348
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8225204117ทำแล้ว 23/06/255711210010098
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6705944ทำแล้ว 18/06/255731666
รวม 88 อปท.8857115,60213,60812,144881,4047,7703,7073,4393,293
ข้อมูล ณ 07/08/2563