รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว51,1281,1331,130ทำแล้ว 324535100100100
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว92371961ทำแล้ว 26/06/25561591634342
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว4226176126ทำแล้ว 25/06/255643282525
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว72592121ทำแล้ว 28/06/25561433141414
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว7233174105ทำแล้ว 07/06/255622202020
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว513514139ทำแล้ว 27/06/255622131313
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4505039ทำแล้ว 50504950
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว81511513ทำแล้ว 28/06/255633151515
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41289290ทำแล้ว 25/06/255630101010
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว824665155ทำแล้ว 21/06/255622777
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7344655266ทำแล้ว 11/07/2556186140139116
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว7605252ทำแล้ว 17/06/255660313131
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4223194196ทำแล้ว 12/06/25563170494846
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8553563401ทำแล้ว 25/06/2556156151515
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4208213204ทำแล้ว 24/06/255628191919
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว10483621239ทำแล้ว 25/06/2556122278147147139
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8132125117ทำแล้ว 24/06/25568109927958
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว9180152130ทำแล้ว 28/06/2556750161412
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว51493324ทำแล้ว 25/06/255622151515
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว51815353ทำแล้ว 17/09/255619888
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว4237155137ทำแล้ว 25/06/25562148118118118
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4206214206ทำแล้ว 13/01/25572354363636
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว72046445ทำแล้ว 28/06/2556360373736
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8310227267ทำแล้ว 26/06/2556127119119119
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6215334104ทำแล้ว 02/10/255756182153153152
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4201252213ทำแล้ว 28/06/255643313129
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8152120138ทำแล้ว 17/06/255633252320
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41242117ทำแล้ว 25/02/25572235333
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว81194329ทำแล้ว 26/06/25563932202020
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว652923811ทำแล้ว 25/06/2556138110110109
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8168152148ทำแล้ว 10/06/2556102626262
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4190192168ทำแล้ว 18/06/2556373494946
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7137225215ทำแล้ว 21/06/25562276343434
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8231113107ทำแล้ว 08/07/2556850282824
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว61181515ทำแล้ว 26/06/2556385232323
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5152149128ทำแล้ว 28/06/255611533
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว111527979ทำแล้ว 17/06/2556916211
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8120114109ทำแล้ว 03/06/255653181818
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8322334294ทำแล้ว 17/06/2556139363535
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41067373ทำแล้ว 22/04/2557230201818
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว61838280ทำแล้ว 20/06/25565869464544
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8198196166ทำแล้ว 436343434
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4438461498ทำแล้ว 10/06/255645424240
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4118118118ทำแล้ว 19/06/2556212101010
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8906656ทำแล้ว 22/05/255656383838
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว710210874ทำแล้ว 12/06/255691181454544
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4321203203ทำแล้ว 21/06/2556255272726
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว4327327327ทำแล้ว 01/10/255672615959
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว86044ทำแล้ว 31/05/25561269343434
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8336324242ทำแล้ว 1423077
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8154137137ทำแล้ว 19/05/25574222
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว86710596ทำแล้ว 13/06/255631610108
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7127144142ทำแล้ว 27/06/2556234272519
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8444832ทำแล้ว 19/06/2556125222218
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 11/06/255634666
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7794844ทำแล้ว 11/06/255619999
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว412210192ทำแล้ว 28/06/255643292828
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7175161ทำแล้ว 05/06/255547776
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว8239289289ทำแล้ว 66755
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7128128128ทำแล้ว 24/06/255629212119
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5252239229ทำแล้ว 09/07/255749483328
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7876257ทำแล้ว 17/06/2556857575755
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8128132132ทำแล้ว 27/06/255722161613
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5236237237ทำแล้ว 28/06/25561469474747
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4195195195ทำแล้ว 15/05/25568196939387
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6297454454ทำแล้ว 07/06/255648403836
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว51019898ทำแล้ว 10/04/255645181818
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4110110112ทำแล้ว 24/06/05562957545453
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว4904443ทำแล้ว 20/05/0652134232323
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5150151151ทำแล้ว 28/06/255625666
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว69410168ทำแล้ว 28/06/25561612622
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7809090ทำแล้ว 18/06/255662102959593
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8202202202ทำแล้ว 06/06/255649474747
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4157171159ทำแล้ว 28/06/2556106989898
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5199202202ทำแล้ว 27/06/255639383836
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4172172172ทำแล้ว 10/12/25566325161313
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว8248248247ทำแล้ว 28/06/255651655
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8234225195ทำแล้ว 17/05/255645212121
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว71009898ทำแล้ว 25/06/255670606059
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7150165198ทำแล้ว 30/05/255617135109109109
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว479ทำแล้ว 12/06/2556247404039
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8161180164ทำแล้ว 28/06/25567326262626
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว8656596ทำแล้ว 12/06/255647424241
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7562557557ทำแล้ว 30/06/255648111110
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว81924741ทำแล้ว 14/06/2556118988
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว61866056ทำแล้ว 10/11/255627141414
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว72029687ทำแล้ว 24/12/255611910310396
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6755716ทำแล้ว 28/06/255616101010
รวม 88 อปท.8855917,54615,48113,123881,2615,6443,4413,3353,210
ข้อมูล ณ 07/08/2563