รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พัทลุง (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 369 72 42 ทำแล้ว 153 133 123 121
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 115 136 146 ทำแล้ว 77 61 60 60
3. เทศบาลตำบลกงหรา (อ.กงหรา) ทำแล้ว 4 424 433 433 ทำแล้ว 47 38 38 37
4. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (อ.กงหรา) ทำแล้ว 5 178 101 102 ทำแล้ว 21 18 18 18
5. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 6 80 93 85 ทำแล้ว 47 17 15 14
6. เทศบาลตำบลควนขนุน (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 8 131 74 43 ทำแล้ว 106 24 24 23
7. เทศบาลตำบลควนเสาธง (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 8 159 174 120 ทำแล้ว 64 54 37 36
8. เทศบาลตำบลจองถนน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 7 134 184 238 ทำแล้ว 57 6 6 6
9. เทศบาลตำบลชะรัด (อ.กงหรา) ทำแล้ว 5 225 150 148 ทำแล้ว 84 36 6 2
10. เทศบาลตำบลชุมพล (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 151 152 125 ทำแล้ว 56 32 27 24
11. เทศบาลตำบลดอนทราย (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 108 150 143 ทำแล้ว 65 33 32 32
12. เทศบาลตำบลดอนทราย (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 133 106 123 ทำแล้ว 4 1 1 1
13. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 8 173 135 114 ทำแล้ว 57 41 41 39
14. เทศบาลตำบลตะโหมด (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 5 207 316 199 ทำแล้ว 95 61 61 60
15. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 6 218 120 103 ทำแล้ว 55 42 42 42
16. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 7 122 150 146 ทำแล้ว 67 43 43 43
17. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 126 171 181 ทำแล้ว 68 54 54 54
18. เทศบาลตำบลท่าแค (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 62 48 48 ทำแล้ว 57 10 10 8
19. เทศบาลตำบลนาขยาด (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 100 92 61 ทำแล้ว 73 56 55 52
20. เทศบาลตำบลนาท่อม (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 200 127 104 ทำแล้ว 89 57 56 54
21. เทศบาลตำบลนาโหนด (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 101 104 147 ทำแล้ว 64 35 12 12
22. เทศบาลตำบลบางแก้ว (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 4 261 123 125 ทำแล้ว 49 49 49 49
23. เทศบาลตำบลบ้านนา (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 81 96 71 ทำแล้ว 44 31 27 27
24. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 7 104 86 75 ทำแล้ว 84 67 65 60
25. เทศบาลตำบลบ้านสวน (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 67 75 80 ทำแล้ว 44 33 33 33
26. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 6 70 74 55 ทำแล้ว 37 13 10 7
27. เทศบาลตำบลปากพะยูน (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 9 189 189 189 ทำแล้ว 25 5 5 4
28. เทศบาลตำบลป่าบอน (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 5 157 103 96 ทำแล้ว 52 22 21 19
29. เทศบาลตำบลพญาขัน (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 7 145 56 52 ทำแล้ว 63 14 7 7
30. เทศบาลตำบลพนางตุง (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 79 69 61 ทำแล้ว 34 27 27 24
31. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 7 90 79 71 ทำแล้ว 49 34 34 33
32. เทศบาลตำบลร่มเมือง (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 198 252 240 ทำแล้ว 48 33 32 32
33. เทศบาลตำบลลานข่อย (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 58 53 48 ทำแล้ว 27 19 11 11
34. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 104 117 40 ทำแล้ว 25 14 14 14
35. เทศบาลตำบลสมหวัง (อ.กงหรา) ทำแล้ว 4 122 98 97 ทำแล้ว 11 3 1 1
36. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 255 152 122 ทำแล้ว 27 6 5 4
37. เทศบาลตำบลหารเทา (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 173 95 82 ทำแล้ว 22 18 18 15
38. เทศบาลตำบลอ่างทอง (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 124 153 131 ทำแล้ว 48 32 31 30
39. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 204 135 130 ทำแล้ว 37 29 29 29
40. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 6 216 233 189 ทำแล้ว 26 18 18 18
41. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 4 92 69 65 ทำแล้ว 68 39 39 35
42. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 4 263 39 6 ทำแล้ว 29 23 23 23
43. เทศบาลตำบลเขาเจียก (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 148 173 164 ทำแล้ว 61 6 5 5
44. เทศบาลตำบลแพรกหา (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 85 132 158 ทำแล้ว 63 21 21 20
45. เทศบาลตำบลแม่ขรี (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 9 291 175 147 ทำแล้ว 64 17 14 13
46. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 5 156 157 167 ทำแล้ว 42 24 12 12
47. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 168 180 196 ทำแล้ว 19 15 14 14
48. เทศบาลตำบลโคกม่วง (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 7 197 192 146 ทำแล้ว 63 34 13 7
49. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 256 131 93 ทำแล้ว 76 31 31 29
50. อบต.คลองเฉลิม (อ.กงหรา) ทำแล้ว 5 65 3 203 ทำแล้ว 56 8 5 5
51. อบต.ควนขนุน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 337 208 187 ทำแล้ว 45 9 9 9
52. อบต.ควนมะพร้าว (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 201 183 175 ทำแล้ว 73 44 44 43
53. อบต.ชะมวง (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 8 136 97 98 ทำแล้ว 33 29 29 29
54. อบต.ชัยบุรี (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 72 91 91 ทำแล้ว 20 6 6 6
55. อบต.ตะแพน (อ.ศรีบรรพต) ทำแล้ว 8 135 91 83 ทำแล้ว 26 19 19 17
56. อบต.ตำนาน (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 179 216 15 ทำแล้ว 49 22 22 22
57. อบต.ทุ่งนารี (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 4 67 165 332 ทำแล้ว 58 40 40 39
58. อบต.นาปะขอ (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 4 655 842 395 ทำแล้ว 40 8 8 8
59. อบต.ปันแต (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 204 244 232 ทำแล้ว 60 38 38 38
60. อบต.ป่าบอน (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 4 153 171 88 ทำแล้ว 83 47 47 46
61. อบต.ป่าพะยอม (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 6 132 235 119 ทำแล้ว 45 31 28 29
62. อบต.ฝาละมี (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 132 105 105 ทำแล้ว 13 13 12 8
63. อบต.พนมวังก์ (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 7 50 174 4 ทำแล้ว 46 19 17 16
64. อบต.ลำปำ (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 161 234 99 ทำแล้ว 47 26 26 26
65. อบต.วังใหม่ (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 5 74 99 76 ทำแล้ว 42 22 22 21
66. อบต.หนองธง (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 5 115 15 13 ทำแล้ว 3 3 3 3
67. อบต.หานโพธิ์ (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 8 79 11 11 ทำแล้ว 37 21 21 21
68. อบต.เกาะหมาก (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 302 397 275 ทำแล้ว 44 39 39 39
69. อบต.เกาะเต่า (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 86 75 74 ทำแล้ว 75 65 65 64
70. อบต.เขาชัยสน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 76 54 4 ทำแล้ว 9 8 8 7
71. อบต.เขาปู่ (อ.ศรีบรรพต) ทำแล้ว 6 214 111 54 ทำแล้ว 54 5 5 4
72. อบต.เขาย่า (อ.ศรีบรรพต) ทำแล้ว 4 253 253 253 ทำแล้ว 33 28 28 28
73. อบต.โคกทราย (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 6 146 211 178 ทำแล้ว 54 11 8 8
74. อบต.โคกสัก (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 8 259 234 233 ทำแล้ว 120 90 88 88
รวม 74 อปท. 74 392 12,152 11,093 9,344 74 3,808 2,180 2,007 1,937
ข้อมูล ณ 26/05/2559