รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ชัยภูมิ (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 256 56 20 ทำแล้ว 186 129 129 126
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 207 90 83 ทำแล้ว 102 44 44 44
3. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 241 543 241 ทำแล้ว 86 37 37 37
4. เทศบาลตำบลคอนสาร (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 7 177 353 168 ทำแล้ว 74 53 53 52
5. เทศบาลตำบลจัตุรัส (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 4 271 275 275 ทำแล้ว 28 20 19 19
6. เทศบาลตำบลชีลอง (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 138 116 103 ทำแล้ว 134 12 12 12
7. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (อ.บ้านเขว้า) ทำแล้ว 5 293 83 76 ทำแล้ว 15 4 4 4
8. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (อ.บ้านเขว้า) ทำแล้ว 7 346 491 305 ทำแล้ว 34 26 26 25
9. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 4 93 111 110 ทำแล้ว 50 38 38 38
10. เทศบาลตำบลธาตุทอง (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 5 248 454 322 ทำแล้ว 83 58 54 52
11. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 288 256 124 ทำแล้ว 243 183 178 176
12. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 6 182 195 182 ทำแล้ว 83 3 3 3
13. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 96 28 30 ทำแล้ว 76 24 22 20
14. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (อ.บ้านเขว้า) ทำแล้ว 7 556 556 237 ทำแล้ว 74 24 23 23
15. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 214 179 182 ทำแล้ว 11 5 1 1
16. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (อ.บ้านแท่น) ทำแล้ว 6 200 180 142 ทำแล้ว 100 44 28 26
17. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 189 203 141 ทำแล้ว 84 1 1 1
18. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 6 102 85 87 ทำแล้ว 62 34 32 27
19. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 207 206 215 ทำแล้ว 81 10 9 9
20. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 163 131 3 ทำแล้ว 51 5 5 5
21. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (อ.บ้านแท่น) ทำแล้ว 7 137 136 133 ทำแล้ว 86 38 31 22
22. เทศบาลตำบลภูเขียว (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 7 256 421 247 ทำแล้ว 104 73 72 72
23. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 158 116 107 ทำแล้ว 35 4 3 3
24. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (อ.บ้านเขว้า) ทำแล้ว 5 201 205 205 ทำแล้ว 38 13 13 13
25. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (อ.หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 6 181 114 83 ทำแล้ว 73 32 30 30
26. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 205 209 138 ทำแล้ว 77 38 38 12
27. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 3 129 128 128 ทำแล้ว 95 44 44 44
28. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 6 121 156 122 ทำแล้ว 59 17 17 16
29. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 7 81 81 81 ทำแล้ว 40 4 4 4
30. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 179 361 179 ทำแล้ว 66 56 27 22
31. เทศบาลตำบลห้วยยาง (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 9 79 77 67 ทำแล้ว 119 96 83 77
32. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (อ.หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 4 162 252 144 ทำแล้ว 47 27 27 27
33. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 5 90 123 66 ทำแล้ว 57 22 22 22
34. เทศบาลตำบลเทพสถิต (อ.เทพสถิต) ทำแล้ว 5 158 143 129 ทำแล้ว 65 8 8 8
35. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 6 170 8 4 ทำแล้ว 122 67 60 59
36. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (อ.หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 6 368 368 368 ทำแล้ว 54 21 21 21
37. เทศบาลตำบลโคกสูง (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 62 120 56 ทำแล้ว 46 27 16 14
38. อบต.กวางโจน (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 146 2 3 ทำแล้ว 146 7 7 7
39. อบต.กะฮาด (อ.เนินสง่า) ทำแล้ว 5 324 159 153 ทำแล้ว 99 81 81 80
40. อบต.กุดชุมแสง (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 133 469 133 ทำแล้ว 97 64 48 43
41. อบต.กุดตุ้ม (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 229 406 327 ทำแล้ว 86 52 52 51
42. อบต.กุดน้ำใส (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 6 186 185 184 ทำแล้ว 56 24 24 24
43. อบต.กุดยม (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 188 122 125 ทำแล้ว 67 50 50 50
44. อบต.กุดเลาะ (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 109 316 168 ทำแล้ว 4 1 1 1
45. อบต.คอนสวรรค์ (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 265 434 227 ทำแล้ว 58 10 8 8
46. อบต.คอนสาร (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 9 130 122 110 ทำแล้ว 6 5 5 5
47. อบต.คูเมือง (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 4 213 183 180 ทำแล้ว 178 41 41 40
48. อบต.ชีบน (อ.บ้านเขว้า) ทำแล้ว 6 648 166 54 ทำแล้ว 119 1 1 1
49. อบต.ช่องสามหมอ (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 74 214 35 ทำแล้ว 97 78 78 77
50. อบต.ช่องสามหมอ (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 83 232 118 ทำแล้ว 40 1 1 1
51. อบต.ซับสีทอง (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 110 211 98 ทำแล้ว 30 17 13 12
52. อบต.ซับใหญ่ (อ.ซับใหญ่) ทำแล้ว 5 155 233 204 ทำแล้ว 90 76 76 76
53. อบต.ดงกลาง (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 7 137 143 143 ทำแล้ว 62 51 46 44
54. อบต.ดงบัง (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 6 92 63 53 ทำแล้ว 23 22 19 19
55. อบต.ตะโกทอง (อ.ซับใหญ่) ทำแล้ว 5 251 245 239 ทำแล้ว 77 62 62 60
56. อบต.ตาเนิน (อ.เนินสง่า) ทำแล้ว 6 263 175 62 ทำแล้ว 55 41 41 41
57. อบต.ถ้ำวัวแดง (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 237 228 228 ทำแล้ว 35 23 22 21
58. อบต.ทุ่งนาเลา (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 6 179 116 114 ทำแล้ว 61 22 20 17
59. อบต.ทุ่งพระ (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 6 93 71 71 ทำแล้ว 77 32 32 32
60. อบต.ท่ากูบ (อ.ซับใหญ่) ทำแล้ว 5 162 62 57 ทำแล้ว 45 24 24 24
61. อบต.ท่ามะไฟหวาน (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 122 119 107 ทำแล้ว 55 35 35 35
62. อบต.ท่าหินโงม (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 90 104 19 ทำแล้ว 23 1 1 1
63. อบต.ท่าใหญ่ (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 224 262 59 ทำแล้ว 53 14 14 12
64. อบต.นางแดด (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 121 128 107 ทำแล้ว 45 6 6 6
65. อบต.นาฝาย (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 7 156 225 171 ทำแล้ว 105 2 1 1
66. อบต.นายางกลัก (อ.เทพสถิต) ทำแล้ว 6 151 88 59 ทำแล้ว 103 103 103 103
67. อบต.นาหนองทุ่ม (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 4 176 179 179 ทำแล้ว 66 60 28 23
68. อบต.นาเสียว (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 145 138 157 ทำแล้ว 25 15 15 15
69. อบต.บุ่งคล้า (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 219 222 178 ทำแล้ว 23 7 2 2
70. อบต.บ้านกอก (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 9 198 65 43 ทำแล้ว 66 35 34 33
71. อบต.บ้านขาม (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 8 173 166 136 ทำแล้ว 44 12 6 6
72. อบต.บ้านค่าย (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 117 176 48 ทำแล้ว 85 27 9 9
73. อบต.บ้านชวน (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 305 259 209 ทำแล้ว 305 27 26 10
74. อบต.บ้านดอน (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 126 22 15 ทำแล้ว 32 10 10 10
75. อบต.บ้านตาล (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 8 36 39 33 ทำแล้ว 9 1 1 1
76. อบต.บ้านบัว (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 5 136 136 138 ทำแล้ว 4 1 1 1
77. อบต.บ้านยาง (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 4 139 127 127 ทำแล้ว 78 14 11 10
78. อบต.บ้านหัน (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 539 537 168 ทำแล้ว 6 1 1 1
79. อบต.บ้านเจียง (อ.ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 4 131 126 146 ทำแล้ว 67 53 53 47
80. อบต.บ้านเป้า (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 88 65 5 ทำแล้ว 49 1 1 1
81. อบต.บ้านเพชร (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 7 104 115 132 ทำแล้ว 18 4 4 4
82. อบต.บ้านเพชร (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 119 21 2 ทำแล้ว 120 43 43 41
83. อบต.บ้านเล่า (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 276 282 255 ทำแล้ว 69 8 7 7
84. อบต.บ้านแก้ง (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 8 101 119 82 ทำแล้ว 77 51 51 51
85. อบต.บ้านแท่น (อ.บ้านแท่น) ทำแล้ว 5 108 123 90 ทำแล้ว 80 74 74 74
86. อบต.บ้านโสก (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 8 111 94 99 ทำแล้ว 55 22 21 21
87. อบต.บ้านไร่ (อ.เทพสถิต) ทำแล้ว 7 137 125 104 ทำแล้ว 81 52 52 52
88. อบต.ผักปัง (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 142 150 142 ทำแล้ว 27 5 5 5
89. อบต.ภูแลนคา (อ.บ้านเขว้า) ทำแล้ว 6 300 309 315 ทำแล้ว 38 20 20 19
90. อบต.ยางหวาย (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 5 16 26 16 ทำแล้ว 16 16 16 16
91. อบต.รอบเมือง (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 76 81 1 ทำแล้ว 65 65 51 51
92. อบต.รังงาม (อ.เนินสง่า) ทำแล้ว 6 140 76 25 ทำแล้ว 82 70 70 69
93. อบต.ละหาน (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 7 27 27 27 ทำแล้ว 27 18 18 17
94. อบต.ลาดใหญ่ (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 7 92 77 61 ทำแล้ว 71 71 48 71
95. อบต.วะตะแบก (อ.เทพสถิต) ทำแล้ว 6 109 105 105 ทำแล้ว 75 38 38 38
96. อบต.วังชมภู (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 184 184 184 ทำแล้ว 56 36 36 35
97. อบต.วังตะเฆ่ (อ.หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 9 474 481 481 ทำแล้ว 127 110 109 107
98. อบต.วังทอง (อ.ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 8 334 104 170 ทำแล้ว 19 18 18 18
99. อบต.ศรีสำราญ (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 59 59 59 ทำแล้ว 89 60 29 28
100. อบต.สระพัง (อ.บ้านแท่น) ทำแล้ว 7 231 200 189 ทำแล้ว 90 11 11 11
101. อบต.สระโพนทอง (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 5 120 178 25 ทำแล้ว 54 1 1 1
102. อบต.สามสวน (อ.บ้านแท่น) ทำแล้ว 6 344 273 222 ทำแล้ว 74 39 39 38
103. อบต.ส้มป่อย (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 6 137 137 137 ทำแล้ว 27 2 1 1
104. อบต.หนองขาม (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 5 163 62 45 ทำแล้ว 74 4 4 4
105. อบต.หนองขาม (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 6 169 195 86 ทำแล้ว 73 2 2 2
106. อบต.หนองข่า (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 100 101 59 ทำแล้ว 43 1 1 1
107. อบต.หนองคอนไทย (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 85 64 18 ทำแล้ว 83 38 23 22
108. อบต.หนองคู (อ.บ้านแท่น) ทำแล้ว 6 185 80 54 ทำแล้ว 28 23 23 23
109. อบต.หนองฉิม (อ.เนินสง่า) ทำแล้ว 5 164 353 227 ทำแล้ว 111 3 3 3
110. อบต.หนองตูม (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 117 148 116 ทำแล้ว 32 11 7 7
111. อบต.หนองนาแซง (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 106 119 113 ทำแล้ว 37 14 14 14
112. อบต.หนองบัวบาน (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 7 74 74 74 ทำแล้ว 74 17 17 17
113. อบต.หนองบัวโคก (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 5 164 212 213 ทำแล้ว 187 175 159 134
114. อบต.หนองแวง (อ.หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 375 364 364 ทำแล้ว 102 24 24 24
115. อบต.หนองโดน (อ.จัตุรัส) ทำแล้ว 6 87 47 45 ทำแล้ว 20 15 13 13
116. อบต.หนองโพนงาม (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 7 71 54 55 ทำแล้ว 4 1 1 1
117. อบต.หนองไผ่ (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 7 113 135 85 ทำแล้ว 28 15 15 15
118. อบต.หนองไผ่ (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 186 101 82 ทำแล้ว 26 21 21 19
119. อบต.หลุบคา (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 185 74 68 ทำแล้ว 54 9 9 9
120. อบต.หัวทะเล (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 6 401 814 399 ทำแล้ว 30 29 29 29
121. อบต.ห้วยต้อน (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 7 93 51 51 ทำแล้ว 79 35 34 32
122. อบต.ห้วยบง (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 120 118 128 ทำแล้ว 54 21 21 20
123. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (อ.เทพสถิต) ทำแล้ว 6 491 260 180 ทำแล้ว 80 32 3 3
124. อบต.ห้วยไร่ (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 225 214 216 ทำแล้ว 10 5 5 5
125. อบต.เกาะมะนาว (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 243 158 149 ทำแล้ว 12 3 3 3
126. อบต.เก่าย่าดี (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 30 28 11 ทำแล้ว 35 1 1 1
127. อบต.เจาทอง (อ.ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 8 245 245 245 ทำแล้ว 86 53 53 53
128. อบต.แหลมทอง (อ.ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 6 159 528 129 ทำแล้ว 88 64 64 63
129. อบต.โคกกุง (อ.แก้งคร้อ) ทำแล้ว 6 141 149 88 ทำแล้ว 20 1 1 1
130. อบต.โคกมั่งงอย (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 227 184 187 ทำแล้ว 162 118 116 114
131. อบต.โคกสะอาด (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 159 109 140 ทำแล้ว 30 7 7 7
132. อบต.โคกเพชรพัฒนา (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 163 168 152 ทำแล้ว 15 11 9 8
133. อบต.โคกเริงรมย์ (อ.บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 84 88 85 ทำแล้ว 10 2 2 2
134. อบต.โนนกอก (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 98 77 77 ทำแล้ว 78 1 1 1
135. อบต.โนนคูณ (อ.คอนสาร) ทำแล้ว 8 138 136 136 ทำแล้ว 46 46 29 29
136. อบต.โนนทอง (อ.เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 49 41 5 ทำแล้ว 22 3 3 3
137. อบต.โนนสะอาด (อ.คอนสวรรค์) ทำแล้ว 6 216 224 224 ทำแล้ว 79 19 19 19
138. อบต.โนนสำราญ (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 81 319 314 ทำแล้ว 38 22 22 22
139. อบต.โนนแดง (อ.บ้านเขว้า) ทำแล้ว 5 43 43 43 ทำแล้ว 43 3 3 3
140. อบต.โป่งนก (อ.เทพสถิต) ทำแล้ว 5 96 94 91 ทำแล้ว 116 58 55 55
141. อบต.โพนทอง (อ.เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 261 234 248 ทำแล้ว 67 47 10 10
142. อบต.โสกปลาดุก (อ.หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 6 169 119 113 ทำแล้ว 27 12 12 12
143. อบต.โอโล (อ.ภูเขียว) ทำแล้ว 6 203 257 213 ทำแล้ว 97 84 84 84
รวม 143 อปท. 143 854 25,223 25,536 18,744 143 9,428 4,435 4,028 3,889
ข้อมูล ณ 30/06/2559