รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5881948947ทำแล้ว 25/09/2555554877187187187
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว9326218195ทำแล้ว 29/06/2555479494949
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว4194152114ทำแล้ว 29/06/2555681101010
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว62396462ทำแล้ว 29/06/2555561111110
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว7205181136ทำแล้ว 05/06/2555437363636
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว512812095ทำแล้ว 27/06/255531444
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4464646ทำแล้ว 30/04/255645454545
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว9165151148ทำแล้ว 28/06/255571111111
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4166141121ทำแล้ว 29/06/255528111
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8210150131ทำแล้ว 27/06/25551241323232
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7391389389ทำแล้ว 30/06/25559360121116108
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว6535353ทำแล้ว 29/06/2555960262626
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4152153151ทำแล้ว 13/06/255598129382625
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8214207225ทำแล้ว 30/06/2555834555
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4139208188ทำแล้ว 18/05/255549191616
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว10412384382ทำแล้ว 29/06/255592417775921
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8138125119ทำแล้ว 25/06/255518108563423
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว9164128122ทำแล้ว 29/06/2555583191915
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว52394521ทำแล้ว 26/04/255612555
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว513211ทำแล้ว 19/06/255551362417
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว4178159145ทำแล้ว 19/04/255693707070
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว42047777ทำแล้ว 15/06/255568434343
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว820516342ทำแล้ว 28/06/255558151414
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8225186162ทำแล้ว 22/06/2555203140140140
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว6178136122ทำแล้ว 03/10/2555178494947
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4161161143ทำแล้ว 28/06/255568414141
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8157130135ทำแล้ว 13/06/255549111
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41743833ทำแล้ว 30/05/2555117222
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว8592416ทำแล้ว 05/06/25553036222
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว6222268220ทำแล้ว 26/06/2555222222222221
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8160124111ทำแล้ว 01/06/2555136666
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4213188189ทำแล้ว 27/06/2555190626259
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7806812ทำแล้ว 25/06/255526944
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8216156124ทำแล้ว 167676565
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว6562121ทำแล้ว 25/06/2556431181818
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5872018ทำแล้ว 871066
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว111165610ทำแล้ว 30/06/255517703
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8112112102ทำแล้ว 01/06/255538282828
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8432391337ทำแล้ว 28/09/255561545454
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว24544ทำแล้ว 30/06/25561111
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว610295ทำแล้ว 23/05/25554764494948
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8705030ทำแล้ว 30/06/2555184222
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4153249255ทำแล้ว 30/06/25561856414141
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4105105105ทำแล้ว 22/06/25551010109
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8381010ทำแล้ว 27/06/25553371888
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7909292ทำแล้ว 14/06/255543121212
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4190174173ทำแล้ว 23/04/2555330886
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว42019654ทำแล้ว 01/10/255554444341
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว81199999ทำแล้ว 01/06/2555269333333
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว824711ทำแล้ว 19/06/2555263777
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว83437ทำแล้ว 30/06/25556444
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว813710032ทำแล้ว 22/06/25556666
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4132148132ทำแล้ว 30/06/255539555
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8421616ทำแล้ว 14/06/255522181813
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว7128127127ทำแล้ว 30/06/25555444
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7795955ทำแล้ว 14/06/255542131313
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว41198578ทำแล้ว 26/06/255573585858
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว783ทำแล้ว 01/10/25552222
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว8147150149ทำแล้ว 18/06/255588888
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 11/06/255552363632
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5204148138ทำแล้ว 19/06/255579636362
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว715332ทำแล้ว 30/06/25553154123123123
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8162162161ทำแล้ว 29/06/25551128847470
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว52293838ทำแล้ว 30/09/25559121676766
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4224224224ทำแล้ว 30/06/2555104111109109107
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6403412411ทำแล้ว 15/06/255539252524
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6782727ทำแล้ว 26/04/255529111111
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว412811395ทำแล้ว 22/06/25551993646464
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว61173534ทำแล้ว 17/05/255542282827
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 01/10/255519333
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6333333ทำแล้ว 29/06/255511111
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41229797ทำแล้ว 21/06/255540393935
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8148154154ทำแล้ว 22/06/255540393938
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4627471ทำแล้ว 30/06/25554274696969
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5126124123ทำแล้ว 29/06/255531282826
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4115115115ทำแล้ว 30/06/25561111
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว7186186ทำแล้ว 30/06/255613655
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8225197170ทำแล้ว 25/06/2555106272727
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7118138138ทำแล้ว 25/06/2555665944
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7194182197ทำแล้ว 07/06/255514171114114114
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว48ทำแล้ว 26/03/25558668636161
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8161616ทำแล้ว 29/06/25559919161616
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว7666868ทำแล้ว 11/06/255548433524
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6156133116ทำแล้ว 30/06/2555286115776
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว82691666ทำแล้ว 30/06/2556121177
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว61188068ทำแล้ว 26/06/25553333
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว715615440ทำแล้ว 11/09/25561157102102102
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6646441ทำแล้ว 18/06/25558111
รวม 88 อปท.8855114,22411,4369,914881,6506,6873,2093,0372,920
ข้อมูล ณ 13/09/2563