รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 7 1,070 938 908 ทำแล้ว 14/05/2556 156 102 102 102
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 11 513 276 256 ทำแล้ว 05/06/2555 151 88 7 5
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 175 153 610 ทำแล้ว 28/06/2555 360 326 320 98
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ) ทำแล้ว 4 325 324 324 ทำแล้ว 10/09/2555 167 71 64 62
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ) ทำแล้ว 7 90 157 127 ทำแล้ว 27/08/2555 70 47 35 32
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 92 98 93 ทำแล้ว 29/06/2555 62 28 28 26
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 84 119 117 ทำแล้ว 08/06/2558 75 52 3 2
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ) ทำแล้ว 4 559 289 232 ทำแล้ว 27/06/2555 143 110 104 107
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 113 272 272 ทำแล้ว 09/11/2555 106 105 105 100
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 6 150 150 150 ทำแล้ว 28/06/2555 40 32 32 32
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 6 116 100 90 ทำแล้ว 13/07/2555 33 1 1 1
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 137 222 135 ทำแล้ว 28/11/2555 133 106 106 103
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 218 236 236 ทำแล้ว 05/07/2556 225 119 109 94
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 79 159 122 ทำแล้ว 22/06/2555 48 40 40 40
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 166 153 153 ทำแล้ว 08/06/2555 125 93 85 84
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์) ทำแล้ว 13 237   ทำแล้ว 29/06/2555 68 43 43 43
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน) ทำแล้ว 5 192 139 166 ทำแล้ว 29/06/2555 133 108 78 76
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 5 159 37 34 ทำแล้ว 26/06/0656 56 19 11 10
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 8 96 64 64 ทำแล้ว 29/06/2555 106 85 85 85
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์) ทำแล้ว 7 100 271 83 ทำแล้ว 28/06/2555 64 34 34 32
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ) ทำแล้ว 6 153 45 20 ทำแล้ว 29/06/2555 75 18 13 13
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง) ทำแล้ว 5 173 195 170 ทำแล้ว 27/06/2555 53 34 34 34
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 177 104 99 ทำแล้ว 27/06/2555 57 45 45 45
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล) ทำแล้ว 11 186 186 186 ทำแล้ว 27/06/2555 77 36 33 26
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์) ทำแล้ว 8 199 178 179 ทำแล้ว 27/06/2555 40 37 36 25
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 5 164 110 112 ทำแล้ว 28/06/2555 64 64 63 64
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน) ทำแล้ว 6 95 95 95 ทำแล้ว 15/05/2555 36 28 27 24
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 5 179 131 117 ทำแล้ว 22/06/2555 73 24 10 10
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์) ทำแล้ว 8 115 124 137 ทำแล้ว 28/06/2555 60 46 46 46
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 172 174 177 ทำแล้ว 15/06/2555 116 77 77 77
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 147 145 144 ทำแล้ว 15/06/2555 110 48 48 41
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 95 144 135 ทำแล้ว 25/06/2555 20 7 7 7
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง) ทำแล้ว 9 154 112 94 ทำแล้ว 10/05/2555 96 69 69 68
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 107 114 114 ทำแล้ว 29/06/2555 104 84 84 80
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 282 336 27 ทำแล้ว 15/06/2555 34 19 16 15
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์) ทำแล้ว 9 122 102 73 ทำแล้ว 29/06/2555 78 25 25 25
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 5 181 123 126 ทำแล้ว 20/06/2555 108 42 42 41
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 121 120 120 ทำแล้ว 25/06/2555 74 40 39 36
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 168 145 128 ทำแล้ว 24/08/2555 88 72 72 69
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์) ทำแล้ว 7 319 12  ทำแล้ว 29/06/2555 39 31 31 31
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 8 130 102 58 ทำแล้ว 29/03/2556 146 76 76 73
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 110 48 45 ทำแล้ว 15/05/2555 85 64 64 63
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 120 121 140 ทำแล้ว 15/05/2555 71 46 46 46
44. อบต.กุง (ศิลาลาด) ทำแล้ว 5 14 132 14 ทำแล้ว 22/06/2555 35 35 35 35
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 4 126 126 126 ทำแล้ว 30/07/2555 130 120 120 119
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 122 110 141 ทำแล้ว 07/06/2555 29 17 17 17
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 165 128 128 ทำแล้ว 29/06/2555 58 36 10 10
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 264 263 263 ทำแล้ว 15/06/2555 68 64 64 64
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 98 91 75 ทำแล้ว 28/06/2555 85 83 83 81
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 255 255 255 ทำแล้ว 27/06/2555 69 18 17 17
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 6 226 220 195 ทำแล้ว 25/06/2555 101 71 67 66
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 5 162 156 110 ทำแล้ว 15/06/2555 71 44 44 44
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 112 112 73 ทำแล้ว 07/12/2555 40 24 24 23
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด) ทำแล้ว 7 349 349 348 ทำแล้ว 14/06/2555 95 35 34 35
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 5 252 253 246 ทำแล้ว 19/06/2555 127 74 74 74
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์) ทำแล้ว 5 153 252 112 ทำแล้ว 21/06/2556 85 69 69 69
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 5 116 90 89 ทำแล้ว 28/06/2555 138 65 63 61
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 5 208 241 227 ทำแล้ว 01/06/2555 66 59 59 58
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 179 179 179 ทำแล้ว 18/06/2555 100 92 91 90
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 127 27 27 ทำแล้ว 22/06/2555 77 59 59 58
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 100 68 17 ทำแล้ว 17/04/2555 32 31 31 30
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 118 88 69 ทำแล้ว 29/06/2555 53 35 34 33
63. อบต.จาน (กันทรารมย์) ทำแล้ว 7 141 144 132 ทำแล้ว 29/06/2555 61 55 47 52
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 9 281 214 206 ทำแล้ว 14/05/2555 85 66 49 49
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 5 142 488 48 ทำแล้ว 18/06/2555 65 27 27 27
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล) ทำแล้ว 8 98 47 43 ทำแล้ว 28/06/2555 61 26 25 25
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด) ทำแล้ว 6 69 70 12 ทำแล้ว 09/03/2555 37 29 29 28
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 329 283 274 ทำแล้ว 29/06/2555 95 16 6 6
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 160 115 111 ทำแล้ว 12/06/2555 39 30 30 27
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 7 73 242 120 ทำแล้ว 29/05/2555 46 13 13 13
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์) ทำแล้ว 5 104 99 98 ทำแล้ว 20/07/2555 70 36 36 30
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน) ทำแล้ว 7 145 203 203 ทำแล้ว 29/06/2555 134 113 113 109
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 160 258 192 ทำแล้ว 12/11/0656 78 1 1 1
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 261 266 264 ทำแล้ว 21/06/2555 64 31 27 27
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง) ทำแล้ว 5 126 74 58 ทำแล้ว 30/05/2555 71 58 52 49
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 7 244 220 193 ทำแล้ว 15/06/2555 74 61 60 55
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล) ทำแล้ว 8 192 182 158 ทำแล้ว 27/09/2555 88 67 67 67
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 117 117 117 ทำแล้ว 07/06/2555 20 9 5 5
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 97 183 181 ทำแล้ว 18/06/2555 45 45 31 30
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 181 180 180 ทำแล้ว 29/05/2555 63 44 44 43
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 7 279 559 307 ทำแล้ว 14/05/2555 58 58 58 58
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 300 243 221 ทำแล้ว 18/06/2555 34 31 31 31
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์) ทำแล้ว 5 186 176 121 ทำแล้ว 09/07/2555 185 107 94 90
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 142 142 142 ทำแล้ว 20/06/2555 47 18 18 18
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 116 115 115 ทำแล้ว 08/06/2555 20 17 14 12
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์) ทำแล้ว 9 205 139 115 ทำแล้ว 27/06/2555 42 7 7 7
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 196 126 138 ทำแล้ว 28/06/2555 48 43 43 42
88. อบต.ตำแย (พยุห์) ทำแล้ว 9 258 177 176 ทำแล้ว 25/06/2555 132 99 98 88
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 300 276 276 ทำแล้ว 15/06/2555 60 45 45 44
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 6 145 130 31 ทำแล้ว 19/07/2555 102 10 4 2
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์) ทำแล้ว 7 123 117 105 ทำแล้ว 29/06/2555 55 48 48 46
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์) ทำแล้ว 10 77 22 23 ทำแล้ว 08/06/2555 39 25 24 24
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 98 181 183 ทำแล้ว 21/06/2555 96 55 43 43
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน) ทำแล้ว 6 133 135 39 ทำแล้ว 29/06/2555 19 14 14 14
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 270 104 96 ทำแล้ว  34 19 19 19
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 210 210  ทำแล้ว 05/06/2555 71 49 15 15
97. อบต.ธาตุ (วังหิน) ทำแล้ว 5 144 91 82 ทำแล้ว 01/10/2555 196 161 160 149
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 5 114 124 108 ทำแล้ว 29/06/2555 100 83 80 79
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 233 105 121 ทำแล้ว 13/06/2555 23 18 17 17
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 134   ทำแล้ว 08/06/2555 50 13 9 7
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ) ทำแล้ว 6 128 98 97 ทำแล้ว 28/06/2555 85 4 3 3
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 6 172 101 91 ทำแล้ว 13/08/2555 17 10 4 4
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง) ทำแล้ว 6 59 66 44 ทำแล้ว 12/06/2555 35 21 20 20
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์) ทำแล้ว 6 243 311 195 ทำแล้ว 29/06/2555 88 63 61 60
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 159 159  ทำแล้ว 04/05/2555 38 12 6 5
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 189 191 190 ทำแล้ว 12/06/2555 71 43 43 43
107. อบต.บก (โนนคูณ) ทำแล้ว 6 113 71 70 ทำแล้ว 14/06/2555 98 34 34 30
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน) ทำแล้ว 4 145 145 145 ทำแล้ว  76 54 54 45
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ) ทำแล้ว 4 347 347 347 ทำแล้ว 12/06/2555 105 76 73 71
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 83 118 115 ทำแล้ว 29/06/2555 45 26 26 26
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 7 96 94 94 ทำแล้ว 27/06/2555 95 78 78 78
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 250 318 253 ทำแล้ว 22/05/2555 107 81 79 75
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 103 77 60 ทำแล้ว 13/06/2555 60 25 25 24
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 7 236 405 219 ทำแล้ว 29/06/2555 66 16 10 10
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง) ทำแล้ว 6 112 100 110 ทำแล้ว 11/06/2555 41 33 33 33
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 289 313 307 ทำแล้ว 11/03/2556 115 42 41 40
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 204 126 16 ทำแล้ว 20/09/2555 97 63 59 58
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์) ทำแล้ว 6 111 117 117 ทำแล้ว 26/07/2555 63 52 52 52
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์) ทำแล้ว 5 139 147 141 ทำแล้ว 07/06/2555 50 31 31 28
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 7 201 130 127 ทำแล้ว 27/06/2555 122 119 119 115
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 168 159 150 ทำแล้ว 15/06/2555 84 50 50 50
122. อบต.พยุห์ (พยุห์) ทำแล้ว 5 109 109 109 ทำแล้ว 19/09/2555 38 36 36 36
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์) ทำแล้ว 6 274 289 214 ทำแล้ว 21/06/2555 155 112 30 29
124. อบต.พราน (ขุนหาญ) ทำแล้ว 7 148 153 24 ทำแล้ว 04/07/2556 28 20 13 12
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 7 834 874 225 ทำแล้ว 01/11/2555 44 37 37 36
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 114 122 153 ทำแล้ว 12/06/2555 105 80 80 80
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 99 38 10 ทำแล้ว 18/04/2555 74 54 54 50
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 72 120 46 ทำแล้ว 02/05/2555 73 45 45 45
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ) ทำแล้ว 5 230 166 163 ทำแล้ว 15/06/2555 51 4 4 4
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 120 98 98 ทำแล้ว 01/06/2555 66 65 65 65
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ) ทำแล้ว 7 110 88 81 ทำแล้ว 28/06/2555 69 64 63 56
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 5 67 137 121 ทำแล้ว 14/06/2555 45 36 36 33
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 87 87 87 ทำแล้ว 18/05/2555 109 61 44 44
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 134 90 134 ทำแล้ว 25/06/2555 71 49 49 49
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 77 156 77 ทำแล้ว 24/05/2555 54 30 30 30
136. อบต.โพนยาง (วังหิน) ทำแล้ว 7 241 237 238 ทำแล้ว 27/07/2555 67 62 62 60
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 190 262 191 ทำแล้ว 22/06/2555 31 18 18 18
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง) ทำแล้ว 6 118 119 115 ทำแล้ว 11/05/2555 79 59 59 59
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์) ทำแล้ว 6 112 222 96 ทำแล้ว  76 60 59 59
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 307 288 288 ทำแล้ว 15/06/2555 120 5 5 5
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 9 101 95 87 ทำแล้ว 26/06/2555 35 16 11 10
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ) ทำแล้ว 8 82 201 81 ทำแล้ว 29/06/2555 27 27 27 27
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 173 135 135 ทำแล้ว 27/06/2555 39 39 18 18
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 188 441 63 ทำแล้ว 26/06/2555 68 32 32 31
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 178 121 104 ทำแล้ว 14/06/2555 75 54 54 53
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 324 610 326 ทำแล้ว 18/06/2555 83 77 73 70
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 6 60 73 72 ทำแล้ว 28/06/2555 34 15 13 13
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 323 322 321 ทำแล้ว 28/06/2555 127 39 39 37
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 5 178 353 7 ทำแล้ว 25/07/2555 31 13 13 13
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 51 51 51 ทำแล้ว 28/06/2555 27 20 6 4
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 5 97 97 97 ทำแล้ว 11/06/2555 68 52 52 52
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 6 185 157 186 ทำแล้ว 11/04/2555 107 97 95 92
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 57 56 53 ทำแล้ว 25/06/2555 39 20 20 17
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 98 9 5 ทำแล้ว 08/06/2555 36 22 17 17
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 131 131 131 ทำแล้ว 27/06/2555 104 81 81 77
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 83 313 63 ทำแล้ว 31/05/2555 40 2 2 1
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 5 293 293 292 ทำแล้ว 10/02/2555 13 8 8 7
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 6 356 357 357 ทำแล้ว 15/06/2555 150 5 4 4
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 228 227 227 ทำแล้ว 07/06/2555 101 67 67 64
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 6 189 192 192 ทำแล้ว 27/06/2555 113 91 91 91
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์) ทำแล้ว 8 212 471 146 ทำแล้ว 26/07/2555 22 18 18 18
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 5 103 103 103 ทำแล้ว 05/04/2555 57 5 5 5
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน) ทำแล้ว 8 313 309 314 ทำแล้ว 15/06/2555 155 37 12 12
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 6 59 58 61 ทำแล้ว 25/07/2555 24 19 17 17
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 6 206 97 67 ทำแล้ว 01/06/2555 62 42 41 41
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 200 230 248 ทำแล้ว 13/08/2555 44 18 18 18
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 5 131 130 112 ทำแล้ว 28/05/2555 63 17 17 17
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 8 179 123 125 ทำแล้ว 29/06/2555 126 56 56 55
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 8 115 94 95 ทำแล้ว 21/05/2555 61 38 38 38
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 175 157 120 ทำแล้ว 28/06/2555 72 48 47 46
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 70 245 53 ทำแล้ว 24/08/2555 51 7 7 7
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์) ทำแล้ว 7 144 120 107 ทำแล้ว 08/05/2555 64 47 46 45
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 7 159 145 60 ทำแล้ว 13/06/2555 62 11 11 11
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง) ทำแล้ว 12 347 202 177 ทำแล้ว 21/05/2555 47 43 42 42
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 62 48 38 ทำแล้ว 06/06/2555 45 43 35 34
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์) ทำแล้ว 6 488 859 488 ทำแล้ว 27/06/2555 10 8 8 8
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 6 248 219 154 ทำแล้ว 29/06/2555 39 39 39 39
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 9 101 108 103 ทำแล้ว 26/06/2555 54 40 40 39
179. อบต.โสน (ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 486 612 377 ทำแล้ว 29/06/2555 60 33 28 28
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 149 119 124 ทำแล้ว 23/06/2555 87 76 76 76
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ) ทำแล้ว 5 87 85 85 ทำแล้ว 18/06/2555 115 100 92 89
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 3 108 108 108 ทำแล้ว 26/06/2555 78 28 28 28
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 131 158 110 ทำแล้ว 18/06/2555 38 27 27 25
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 66 66 66 ทำแล้ว 07/06/2555 58 46 46 46
185. อบต.หนองค้า (พยุห์) ทำแล้ว 5 121 113 97 ทำแล้ว 21/06/2555 59 45 45 44
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 76 96 66 ทำแล้ว 30/04/2555 58 35 30 25
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์) ทำแล้ว 5 80 63 61 ทำแล้ว 28/06/2555 100 88 88 88
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 145 162 106 ทำแล้ว 17/07/2555 51 42 42 42
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่) ทำแล้ว 7 196 196 195 ทำแล้ว 08/06/2555 41 31 31 30
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 166 97 49 ทำแล้ว 08/06/2555 28 24 17 17
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด) ทำแล้ว 5 310 353 298 ทำแล้ว 26/06/2555 140 9 7 7
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 159 166 149 ทำแล้ว 18/06/2555 182 28 26 26
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 5 142 114 9 ทำแล้ว 20/06/2555 34 22 22 22
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์) ทำแล้ว 5 144 187 218 ทำแล้ว 21/06/2555 67 34 34 33
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล) ทำแล้ว 8 255 99 53 ทำแล้ว 07/06/2555 71 45 8 5
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์) ทำแล้ว 6 118 127 125 ทำแล้ว 29/06/2555 58 42 3 3
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 127 168 175 ทำแล้ว 07/06/2555 55 51 51 51
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 208 184 179 ทำแล้ว 21/06/2555 47 29 29 28
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 512 440 440 ทำแล้ว 15/06/2555 77 64 51 47
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์) ทำแล้ว 6 95 83 68 ทำแล้ว 29/06/2555 65 53 52 52
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 7 95 292 301 ทำแล้ว 02/08/2556 95 59 59 59
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 161 38  ทำแล้ว 15/06/2555 54 32 29 29
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 216 131 123 ทำแล้ว 15/05/2556 23 21 21 21
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ) ทำแล้ว 6 80 93 3 ทำแล้ว 27/06/2555 53 38 34 31
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 293 321 292 ทำแล้ว 29/06/2555 34 27 2 2
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 298 278 230 ทำแล้ว 21/06/2555 4 2 2 2
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 109 166 79 ทำแล้ว 28/06/2555 57 20 19 16
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 6 196 215 178 ทำแล้ว 22/06/2555 89 66 66 64
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 109 86 87 ทำแล้ว 15/06/2555 36 36 29 29
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 104 112 304 ทำแล้ว 30/05/2555 100 21 2 1
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล) ทำแล้ว 6 73 74 73 ทำแล้ว 14/08/2555 49 36 36 35
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 121 24 24 ทำแล้ว 27/06/2555 44 36 36 34
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์) ทำแล้ว 7 205 130 139 ทำแล้ว 28/06/2555 51 33 33 31
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ) ทำแล้ว 6 94 101 85 ทำแล้ว 28/06/2555 56 40 39 39
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 7 178 190 189 ทำแล้ว 04/04/2555 73 20 19 18
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 166 46 25 ทำแล้ว 25/05/2555 41 29 28 28
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 127 255 113 ทำแล้ว 19/06/2555 128 61 61 57
รวม 217 อปท. 217 1,415 38,252 38,368 30,533 217 15,935 9,991 9,151 8,663
ข้อมูล ณ 29/03/2560