รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ศรีสะเกษ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 7 1,070 938 908 ทำแล้ว 156 102 102 102
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 11 513 276 256 ทำแล้ว 151 88 7 5
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 175 153 610 ทำแล้ว 360 326 320 98
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 4 325 324 324 ทำแล้ว 167 71 64 62
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 7 90 157 127 ทำแล้ว 70 47 35 32
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 92 98 93 ทำแล้ว 62 28 28 26
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 84 119 117 ทำแล้ว 75 52 3 2
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 4 559 289 232 ทำแล้ว 143 110 104 107
9. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (อ.ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 6 150 150 150 ทำแล้ว 40 32 32 32
10. เทศบาลตำบลน้ำคำ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 218 236 236 ทำแล้ว 225 119 109 94
11. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 166 153 153 ทำแล้ว 125 93 85 84
12. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (อ.บึงบูรพ์) ทำแล้ว 13 237   ทำแล้ว 68 43 43 43
13. เทศบาลตำบลบุสูง (อ.วังหิน) ทำแล้ว 5 192 139 166 ทำแล้ว 133 108 78 76
14. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 5 159 37 34 ทำแล้ว 56 19 11 10
15. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 8 96 64 64 ทำแล้ว 106 85 85 85
16. เทศบาลตำบลพยุห์ (อ.พยุห์) ทำแล้ว 7 100 271 83 ทำแล้ว 64 34 34 32
17. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (อ.ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 5 164 110 112 ทำแล้ว 64 64 63 64
18. เทศบาลตำบลวังหิน (อ.วังหิน) ทำแล้ว 6 95 95 95 ทำแล้ว 36 28 27 24
19. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 5 179 131 117 ทำแล้ว 73 24 10 10
20. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 8 115 124 137 ทำแล้ว 60 46 46 46
21. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 147 145 144 ทำแล้ว 110 48 48 41
22. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 95 144 135 ทำแล้ว 20 7 7 7
23. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (อ.ไพรบึง) ทำแล้ว 9 154 112 94 ทำแล้ว 96 69 69 68
24. เทศบาลตำบลสิ (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 107 114 114 ทำแล้ว 104 84 84 80
25. เทศบาลตำบลส้มป่อย (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 172 174 177 ทำแล้ว 116 77 77 77
26. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 282 336 27 ทำแล้ว 34 19 16 15
27. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (อ.เมืองจันทร์) ทำแล้ว 9 122 102 73 ทำแล้ว 78 25 25 25
28. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (อ.ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 5 181 123 126 ทำแล้ว 108 42 42 41
29. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 121 120 120 ทำแล้ว 74 40 39 36
30. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 177 104 99 ทำแล้ว 57 45 45 45
31. เทศบาลตำบลเมืองคง (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 11 186 186 186 ทำแล้ว 77 36 33 26
32. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (อ.เมืองจันทร์) ทำแล้ว 8 199 178 179 ทำแล้ว 40 37 36 25
33. เทศบาลตำบลแต้ (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 137 222 135 ทำแล้ว 133 106 106 103
34. เทศบาลตำบลโคกจาน (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 113 272 272 ทำแล้ว 106 105 105 100
35. เทศบาลตำบลโดด (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 6 116 100 90 ทำแล้ว 33 1 1 1
36. เทศบาลตำบลโนนสูง (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 79 159 122 ทำแล้ว 48 40 40 40
37. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 6 153 45 20 ทำแล้ว 75 18 13 13
38. เทศบาลตำบลไพรบึง (อ.ไพรบึง) ทำแล้ว 5 173 195 170 ทำแล้ว 53 34 34 34
39. อบต.กระแชง (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 168 145 128 ทำแล้ว 88 72 72 69
40. อบต.กฤษณา (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 7 319 12  ทำแล้ว 39 31 31 31
41. อบต.กล้วยกว้าง (อ.ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 8 130 102 58 ทำแล้ว 146 76 76 73
42. อบต.กันทรารมย์ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 110 48 45 ทำแล้ว 85 64 64 63
43. อบต.กุง (อ.ศิลาลาด) ทำแล้ว 5 14 132 14 ทำแล้ว 35 35 35 35
44. อบต.กุดเมืองฮาม (อ.ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 4 126 126 126 ทำแล้ว 130 120 120 119
45. อบต.กุดเสลา (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 122 110 141 ทำแล้ว 29 17 17 17
46. อบต.กู่ (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 165 128 128 ทำแล้ว 58 36 10 10
47. อบต.ก้านเหลือง (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 120 121 140 ทำแล้ว 71 46 46 46
48. อบต.ขนุน (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 264 263 263 ทำแล้ว 68 64 64 64
49. อบต.ขะยูง (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 98 91 75 ทำแล้ว 85 83 83 81
50. อบต.ขุนหาญ (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 255 255 255 ทำแล้ว 69 18 17 17
51. อบต.คลีกลิ้ง (อ.ศิลาลาด) ทำแล้ว 7 349 349 348 ทำแล้ว 95 35 34 35
52. อบต.คอนกาม (อ.ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 5 252 253 246 ทำแล้ว 127 74 74 74
53. อบต.คำเนียม (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 5 153 252 112 ทำแล้ว 85 69 69 69
54. อบต.คูซอด (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 5 116 90 89 ทำแล้ว 138 65 63 61
55. อบต.คูบ (อ.น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 5 208 241 227 ทำแล้ว 66 59 59 58
56. อบต.จะกง (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 118 88 69 ทำแล้ว 53 35 34 33
57. อบต.จาน (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 9 281 214 206 ทำแล้ว 85 66 49 49
58. อบต.จาน (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 7 141 144 132 ทำแล้ว 61 55 47 52
59. อบต.จานใหญ่ (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 5 142 488 48 ทำแล้ว 65 27 27 27
60. อบต.จิกสังข์ทอง (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 8 98 47 43 ทำแล้ว 61 26 25 25
61. อบต.ชำ (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 160 115 111 ทำแล้ว 39 30 30 27
62. อบต.ซำ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 7 73 242 120 ทำแล้ว 46 13 13 13
63. อบต.ดงรัก (อ.ภูสิงห์) ทำแล้ว 5 104 99 98 ทำแล้ว 70 36 36 30
64. อบต.ดวนใหญ่ (อ.วังหิน) ทำแล้ว 7 145 203 203 ทำแล้ว 134 113 113 109
65. อบต.ดองกำเม็ด (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 160 258 192 ทำแล้ว 78 1 1 1
66. อบต.ดินแดง (อ.ไพรบึง) ทำแล้ว 5 126 74 58 ทำแล้ว 71 58 52 49
67. อบต.ดูน (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 97 183 181 ทำแล้ว 45 45 31 30
68. อบต.ดู่ (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 8 192 182 158 ทำแล้ว 88 67 67 67
69. อบต.ดู่ (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 7 244 220 193 ทำแล้ว 74 61 60 55
70. อบต.ดู่ (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 117 117 117 ทำแล้ว 20 9 5 5
71. อบต.ด่าน (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 261 266 264 ทำแล้ว 64 31 27 27
72. อบต.ตระกาจ (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 181 180 180 ทำแล้ว 63 44 44 43
73. อบต.ตองปิด (อ.น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 7 279 559 307 ทำแล้ว 58 58 58 58
74. อบต.ตะดอบ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 142 142 142 ทำแล้ว 47 18 18 18
75. อบต.ตะเคียน (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 300 243 221 ทำแล้ว 34 31 31 31
76. อบต.ตะเคียนราม (อ.ภูสิงห์) ทำแล้ว 5 186 176 121 ทำแล้ว 185 107 94 90
77. อบต.ตาอุด (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 196 126 138 ทำแล้ว 48 43 43 42
78. อบต.ตาเกษ (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 116 115 115 ทำแล้ว 20 17 14 12
79. อบต.ตาโกน (อ.เมืองจันทร์) ทำแล้ว 9 205 139 115 ทำแล้ว 42 7 7 7
80. อบต.ตำแย (อ.พยุห์) ทำแล้ว 9 258 177 176 ทำแล้ว 132 99 98 88
81. อบต.ตูม (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 300 276 276 ทำแล้ว 60 45 45 44
82. อบต.ตูม (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 6 145 130 31 ทำแล้ว 102 10 4 2
83. อบต.ทาม (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 10 77 22 23 ทำแล้ว 39 25 24 24
84. อบต.ทุ่งสว่าง (อ.วังหิน) ทำแล้ว 6 133 135 39 ทำแล้ว 19 14 14 14
85. อบต.ทุ่งใหญ่ (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 270 104 96 ทำแล้ว 34 19 19 19
86. อบต.ทุ่งไชย (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 98 181 183 ทำแล้ว 96 55 43 43
87. อบต.ทุ่ม (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 210 210  ทำแล้ว 71 49 15 15
88. อบต.ท่าคล้อ (อ.เบญจลักษ์) ทำแล้ว 7 123 117 105 ทำแล้ว 55 48 48 46
89. อบต.ธาตุ (อ.วังหิน) ทำแล้ว 5 144 91 82 ทำแล้ว 196 161 160 149
90. อบต.นิคมพัฒนา (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 134   ทำแล้ว 50 13 9 7
91. อบต.น้ำอ้อม (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 233 105 121 ทำแล้ว 23 18 17 17
92. อบต.น้ำเกลี้ยง (อ.น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 5 114 124 108 ทำแล้ว 100 83 80 79
93. อบต.บก (อ.โนนคูณ) ทำแล้ว 6 113 71 70 ทำแล้ว 98 34 34 30
94. อบต.บักดอง (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 4 347 347 347 ทำแล้ว 105 76 73 71
95. อบต.บัวน้อย (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 83 118 115 ทำแล้ว 45 26 26 26
96. อบต.บึงบอน (อ.ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 7 96 94 94 ทำแล้ว 95 78 78 78
97. อบต.บึงมะลู (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 250 318 253 ทำแล้ว 107 81 79 75
98. อบต.บ่อแก้ว (อ.วังหิน) ทำแล้ว 4 145 145 145 ทำแล้ว 76 54 54 45
99. อบต.ปราสาท (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 103 77 60 ทำแล้ว 60 25 25 24
100. อบต.ปราสาท (อ.ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 7 236 405 219 ทำแล้ว 66 16 10 10
101. อบต.ปราสาทเยอ (อ.ไพรบึง) ทำแล้ว 6 112 100 110 ทำแล้ว 41 33 33 33
102. อบต.ปรือใหญ่ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 289 313 307 ทำแล้ว 115 42 41 40
103. อบต.ปะอาว (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 204 126 16 ทำแล้ว 97 63 59 58
104. อบต.ผักแพว (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 5 139 147 141 ทำแล้ว 50 31 31 28
105. อบต.ผักไหม (อ.ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 7 201 130 127 ทำแล้ว 122 119 119 115
106. อบต.พยุห์ (อ.พยุห์) ทำแล้ว 5 109 109 109 ทำแล้ว 38 36 36 36
107. อบต.พรหมสวัสดิ์ (อ.พยุห์) ทำแล้ว 6 274 289 214 ทำแล้ว 155 112 30 29
108. อบต.พราน (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 7 148 153 24 ทำแล้ว 28 20 13 12
109. อบต.พิงพวย (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 7 834 874 225 ทำแล้ว 44 37 37 36
110. อบต.พิมาย (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 114 122 153 ทำแล้ว 105 80 80 80
111. อบต.พิมายเหนือ (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 8 99 38 10 ทำแล้ว 74 54 54 50
112. อบต.ภูผาหมอก (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 9 101 95 87 ทำแล้ว 35 16 11 10
113. อบต.ภูฝ้าย (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 8 82 201 81 ทำแล้ว 27 27 27 27
114. อบต.ภูเงิน (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 307 288 288 ทำแล้ว 120 5 5 5
115. อบต.ยาง (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 323 322 321 ทำแล้ว 127 39 39 37
116. อบต.ยางชุมใหญ่ (อ.ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 5 178 353 7 ทำแล้ว 31 13 13 13
117. อบต.รังแร้ง (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 7 51 51 51 ทำแล้ว 27 20 6 4
118. อบต.รุง (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 5 97 97 97 ทำแล้ว 68 52 52 52
119. อบต.รุ่งระวี (อ.น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 6 185 157 186 ทำแล้ว 107 97 95 92
120. อบต.ลมศักดิ์ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 57 56 53 ทำแล้ว 39 20 20 17
121. อบต.ละทาย (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 98 9 5 ทำแล้ว 36 22 17 17
122. อบต.ละลม (อ.ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 131 131 131 ทำแล้ว 104 81 81 77
123. อบต.ละลาย (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 83 313 63 ทำแล้ว 40 2 2 1
124. อบต.ละเอาะ (อ.น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 5 293 293 292 ทำแล้ว 13 8 8 7
125. อบต.ลิ้นฟ้า (อ.ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 6 356 357 357 ทำแล้ว 150 5 4 4
126. อบต.ศรีตระกูล (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 8 212 471 146 ทำแล้ว 22 18 18 18
127. อบต.ศรีสำราญ (อ.วังหิน) ทำแล้ว 8 313 309 314 ทำแล้ว 155 37 12 12
128. อบต.ศรีแก้ว (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 6 189 192 192 ทำแล้ว 113 91 91 91
129. อบต.ศรีโนนงาม (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 5 103 103 103 ทำแล้ว 57 5 5 5
130. อบต.สมอ (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 6 59 58 61 ทำแล้ว 24 19 17 17
131. อบต.สระเยาว์ (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 6 206 97 67 ทำแล้ว 62 42 41 41
132. อบต.สร้างปี่ (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 200 230 248 ทำแล้ว 44 18 18 18
133. อบต.สวาย (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 5 131 130 112 ทำแล้ว 63 17 17 17
134. อบต.สะพุง (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 8 115 94 95 ทำแล้ว 61 38 38 38
135. อบต.สะเดาใหญ่ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 8 179 123 125 ทำแล้ว 126 56 56 55
136. อบต.สังเม็ก (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 175 157 120 ทำแล้ว 72 48 47 46
137. อบต.สำโรง (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 70 245 53 ทำแล้ว 51 7 7 7
138. อบต.สำโรงตาเจ็น (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 7 144 120 107 ทำแล้ว 64 47 46 45
139. อบต.สำโรงปราสาท (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 7 159 145 60 ทำแล้ว 62 11 11 11
140. อบต.สุขสวัสดิ์ (อ.ไพรบึง) ทำแล้ว 12 347 202 177 ทำแล้ว 47 43 42 42
141. อบต.หญ้าปล้อง (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 149 119 124 ทำแล้ว 87 76 76 76
142. อบต.หนองกุง (อ.โนนคูณ) ทำแล้ว 5 87 85 85 ทำแล้ว 115 100 92 89
143. อบต.หนองครก (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 66 66 66 ทำแล้ว 58 46 46 46
144. อบต.หนองค้า (อ.พยุห์) ทำแล้ว 5 121 113 97 ทำแล้ว 59 45 45 44
145. อบต.หนองงูเหลือม (อ.เบญจลักษ์) ทำแล้ว 5 80 63 61 ทำแล้ว 100 88 88 88
146. อบต.หนองฉลอง (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 145 162 106 ทำแล้ว 51 42 42 42
147. อบต.หนองบัว (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 166 97 49 ทำแล้ว 28 24 17 17
148. อบต.หนองบัวดง (อ.ศิลาลาด) ทำแล้ว 5 310 353 298 ทำแล้ว 140 9 7 7
149. อบต.หนองม้า (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 5 142 114 9 ทำแล้ว 34 22 22 22
150. อบต.หนองหมี (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 8 255 99 53 ทำแล้ว 71 45 8 5
151. อบต.หนองหว้า (อ.เบญจลักษ์) ทำแล้ว 6 118 127 125 ทำแล้ว 58 42 3 3
152. อบต.หนองหัวช้าง (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 8 127 168 175 ทำแล้ว 55 51 51 51
153. อบต.หนองห้าง (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 6 208 184 179 ทำแล้ว 47 29 29 28
154. อบต.หนองอึ่ง (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 512 440 440 ทำแล้ว 77 64 51 47
155. อบต.หนองฮาง (อ.เบญจลักษ์) ทำแล้ว 6 95 83 68 ทำแล้ว 65 53 52 52
156. อบต.หนองเชียงทูน (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 7 196 196 195 ทำแล้ว 41 31 31 30
157. อบต.หนองแก้ว (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 131 158 110 ทำแล้ว 38 27 27 25
158. อบต.หนองแก้ว (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 3 108 108 108 ทำแล้ว 78 28 28 28
159. อบต.หนองแค (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 76 96 66 ทำแล้ว 58 35 30 25
160. อบต.หนองแวง (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 5 144 187 218 ทำแล้ว 67 34 34 33
161. อบต.หนองไผ่ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 159 166 149 ทำแล้ว 182 28 26 26
162. อบต.หนองไฮ (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 161 38  ทำแล้ว 54 32 29 29
163. อบต.หนองไฮ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 7 95 292 301 ทำแล้ว 95 59 59 59
164. อบต.หมากเขียบ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 216 131 123 ทำแล้ว 23 21 21 21
165. อบต.หว้านคำ (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 73 74 73 ทำแล้ว 49 36 36 35
166. อบต.หัวช้าง (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 121 24 24 ทำแล้ว 44 36 36 34
167. อบต.หัวเสือ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 7 205 130 139 ทำแล้ว 51 33 33 31
168. อบต.ห้วยจันทร์ (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 6 80 93 3 ทำแล้ว 53 38 34 31
169. อบต.ห้วยตามอญ (อ.ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 293 321 292 ทำแล้ว 34 27 2 2
170. อบต.ห้วยตึ้กชู (อ.ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 298 278 230 ทำแล้ว 4 2 2 2
171. อบต.ห้วยทับทัน (อ.ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 6 196 215 178 ทำแล้ว 89 66 66 64
172. อบต.ห้วยสำราญ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 4 109 86 87 ทำแล้ว 36 36 29 29
173. อบต.ห้วยเหนือ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 104 112 304 ทำแล้ว 100 21 2 1
174. อบต.ห้วยใต้ (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 109 166 79 ทำแล้ว 57 20 19 16
175. อบต.อีปาด (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 166 46 25 ทำแล้ว 41 29 28 28
176. อบต.อีหล่ำ (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 127 255 113 ทำแล้ว 128 61 61 57
177. อบต.อีเซ (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 7 178 190 189 ทำแล้ว 73 20 19 18
178. อบต.เขิน (อ.น้ำเกลี้ยง) ทำแล้ว 6 226 220 195 ทำแล้ว 101 71 67 66
179. อบต.เป๊าะ (อ.บึงบูรพ์) ทำแล้ว 6 111 117 117 ทำแล้ว 63 52 52 52
180. อบต.เมือง (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 173 135 135 ทำแล้ว 39 39 18 18
181. อบต.เมืองคง (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 188 441 63 ทำแล้ว 68 32 32 31
182. อบต.เมืองน้อย (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 6 324 610 326 ทำแล้ว 83 77 73 70
183. อบต.เมืองหลวง (อ.ห้วยทับทัน) ทำแล้ว 6 60 73 72 ทำแล้ว 34 15 13 13
184. อบต.เมืองแคน (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 178 121 104 ทำแล้ว 75 54 54 53
185. อบต.เวียงเหนือ (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 228 227 227 ทำแล้ว 101 67 67 64
186. อบต.เสาธงชัย (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 6 62 48 38 ทำแล้ว 45 43 35 34
187. อบต.เสียว (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) ทำแล้ว 6 248 219 154 ทำแล้ว 39 39 39 39
188. อบต.เสียว (อ.เบญจลักษ์) ทำแล้ว 6 488 859 488 ทำแล้ว 10 8 8 8
189. อบต.เสื่องข้าว (อ.ศรีรัตนะ) ทำแล้ว 9 101 108 103 ทำแล้ว 54 40 40 39
190. อบต.เหล่ากวาง (อ.โนนคูณ) ทำแล้ว 6 94 101 85 ทำแล้ว 56 40 39 39
191. อบต.แขม (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 112 112 73 ทำแล้ว 40 24 24 23
192. อบต.แข้ (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 5 162 156 110 ทำแล้ว 71 44 44 44
193. อบต.โคกตาล (อ.ภูสิงห์) ทำแล้ว 8 179 179 179 ทำแล้ว 100 92 91 90
194. อบต.โคกหล่าม (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 100 68 17 ทำแล้ว 32 31 31 30
195. อบต.โคกเพชร (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 5 127 27 27 ทำแล้ว 77 59 59 58
196. อบต.โจดม่วง (อ.ศิลาลาด) ทำแล้ว 6 69 70 12 ทำแล้ว 37 29 29 28
197. อบต.โนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) ทำแล้ว 6 172 101 91 ทำแล้ว 17 10 4 4
198. อบต.โนนค้อ (อ.โนนคูณ) ทำแล้ว 6 128 98 97 ทำแล้ว 85 4 3 3
199. อบต.โนนปูน (อ.ไพรบึง) ทำแล้ว 6 59 66 44 ทำแล้ว 35 21 20 20
200. อบต.โนนสัง (อ.กันทรารมย์) ทำแล้ว 9 159 159  ทำแล้ว 38 12 6 5
201. อบต.โนนสำราญ (อ.กันทรลักษ์) ทำแล้ว 7 189 191 190 ทำแล้ว 71 43 43 43
202. อบต.โนนเพ็ก (อ.พยุห์) ทำแล้ว 6 243 311 195 ทำแล้ว 88 63 61 60
203. อบต.โพธิ์ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 72 120 46 ทำแล้ว 73 45 45 45
204. อบต.โพธิ์ (อ.โนนคูณ) ทำแล้ว 5 230 166 163 ทำแล้ว 51 4 4 4
205. อบต.โพธิ์ชัย (อ.อุทุมพรพิสัย) ทำแล้ว 8 120 98 98 ทำแล้ว 66 65 65 65
206. อบต.โพธิ์วงศ์ (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 7 110 88 81 ทำแล้ว 69 64 63 56
207. อบต.โพธิ์ศรี (อ.ปรางค์กู่) ทำแล้ว 5 67 137 121 ทำแล้ว 45 36 36 33
208. อบต.โพนข่า (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 6 87 87 87 ทำแล้ว 109 61 44 44
209. อบต.โพนค้อ (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 77 156 77 ทำแล้ว 54 30 30 30
210. อบต.โพนยาง (อ.วังหิน) ทำแล้ว 7 241 237 238 ทำแล้ว 67 62 62 60
211. อบต.โพนเขวา (อ.เมืองศรีสะเกษ) ทำแล้ว 10 134 90 134 ทำแล้ว 71 49 49 49
212. อบต.โสน (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 486 612 377 ทำแล้ว 60 33 28 28
213. อบต.ใจดี (อ.ขุขันธ์) ทำแล้ว 6 329 283 274 ทำแล้ว 95 16 6 6
214. อบต.ไผ่ (อ.ราษีไศล) ทำแล้ว 6 168 159 150 ทำแล้ว 84 50 50 50
215. อบต.ไพร (อ.ขุนหาญ) ทำแล้ว 5 190 262 191 ทำแล้ว 31 18 18 18
216. อบต.ไพรบึง (อ.ไพรบึง) ทำแล้ว 6 118 119 115 ทำแล้ว 79 59 59 59
217. อบต.ไพรพัฒนา (อ.ภูสิงห์) ทำแล้ว 6 112 222 96 ทำแล้ว 76 60 59 59
รวม 217 อปท. 217 1,415 38,252 38,368 30,533 217 15,935 9,991 9,151 8,663
ข้อมูล ณ 28/05/2559