รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ลพบุรี (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 151 120 7 ทำแล้ว 147 131 131 124
2. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 180 480 91 ทำแล้ว 63 0 0 0
3. เทศบาลเมืองลพบุรี (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 113 96 103 ทำแล้ว 60 31 31 31
4. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 112 142 142 ทำแล้ว 94 6 6 6
5. เทศบาลตำบลกกโก (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 96 96 24 ทำแล้ว 45 0 0 0
6. เทศบาลตำบลดีลัง (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 197 137 97 ทำแล้ว 197 1 1 1
7. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 225 190 1 ทำแล้ว 75 53 52 52
8. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 4 100 118 117 ทำแล้ว 61 61 61 61
9. เทศบาลตำบลท่าศาลา (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 197 107 74 ทำแล้ว 83 33 0 0
10. เทศบาลตำบลท่าโขลง (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 127 64 1 ทำแล้ว 53 30 30 26
11. เทศบาลตำบลบางงา (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 146 109 109 ทำแล้ว 77 33 28 28
12. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (อ.ท่าหลวง) ทำแล้ว 6 57 50 40 ทำแล้ว 38 0 0 0
13. เทศบาลตำบลป่าตาล (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 7 75 154 197 ทำแล้ว 53 23 17 16
14. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 58 54 56 ทำแล้ว 58 36 31 31
15. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 8 206 355 204 ทำแล้ว 90 55 55 55
16. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (อ.สระโบสถ์) ทำแล้ว 4 242 141 126 ทำแล้ว 56 13 1 1
17. เทศบาลตำบลหนองม่วง (อ.หนองม่วง) ทำแล้ว 5 141 138 143 ทำแล้ว 94 59 59 59
18. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 89 74 71 ทำแล้ว 82 77 0 0
19. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 171 131 111 ทำแล้ว 35 0 0 0
20. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 163 165 165 ทำแล้ว 85 44 44 43
21. เทศบาลตำบลโคกตูม (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 265   ทำแล้ว 118 0 0 0
22. เทศบาลตำบลโคกสลุด (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 217 415 170 ทำแล้ว 54 29 29 28
23. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 470 923 117 ทำแล้ว 10 10 10 10
24. เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 114 138 109 ทำแล้ว 84 56 56 55
25. อบต.กุดตาเพชร (อ.ลำสนธิ) ทำแล้ว 5 50 71 66 ทำแล้ว 53 48 48 47
26. อบต.คลองเกตุ (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 304 146 53 ทำแล้ว    
27. อบต.งิ้วราย (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 110 123 90 ทำแล้ว 27 0 0 0
28. อบต.ชอนน้อย (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 8 55 30 30 ทำแล้ว 66 62 62 62
29. อบต.ชอนม่วง (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 8 121 54 32 ทำแล้ว 40 36 36 36
30. อบต.ชอนสมบูรณ์ (อ.หนองม่วง) ทำแล้ว 4 131 177 149 ทำแล้ว 78 71 69 69
31. อบต.ชอนสารเดช (อ.หนองม่วง) ทำแล้ว 5 304 256 256 ทำแล้ว 58 45 45 43
32. อบต.ชัยนารายณ์ (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 70 45 54 ทำแล้ว 59 55 53 52
33. อบต.ชัยบาดาล (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 399 137 90 ทำแล้ว 52 15 0 0
34. อบต.ช่องสาริกา (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 8 107 108 108 ทำแล้ว 65 46 46 45
35. อบต.ซับจำปา (อ.ท่าหลวง) ทำแล้ว 4 74 36 20 ทำแล้ว 66 59 59 59
36. อบต.ซับตะเคียน (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 311 310 310 ทำแล้ว    
37. อบต.ซับสมบูรณ์ (อ.ลำสนธิ) ทำแล้ว 7 195 225 146 ทำแล้ว 67 41 0 0
38. อบต.ดงดินแดง (อ.หนองม่วง) ทำแล้ว 8 217 173 130 ทำแล้ว    
39. อบต.ดงมะรุม (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 137 135 128 ทำแล้ว 122 122 122 122
40. อบต.ดอนดึง (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 203 691 211 ทำแล้ว 14 12 10 10
41. อบต.ดอนโพธิ์ (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 75 61 62 ทำแล้ว    
42. อบต.ตะลุง (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 69 34 34 ทำแล้ว 69 1 1 1
43. อบต.ถลุงเหล็ก (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 155 181 148 ทำแล้ว 71 34 34 34
44. อบต.ทะเลชุบศร (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 216 217 217 ทำแล้ว 67 36 0 0
45. อบต.ทุ่งท่าช้าง (อ.สระโบสถ์) ทำแล้ว 5 172 355 173 ทำแล้ว 43 16 0 0
46. อบต.ท่าดินดำ (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 145 159 27 ทำแล้ว 74 0 0 0
47. อบต.ท่ามะนาว (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 103 168 180 ทำแล้ว 46 42 42 42
48. อบต.ท่าวุ้ง (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 60 69 47 ทำแล้ว 46 39 38 39
49. อบต.ท่าหลวง (อ.ท่าหลวง) ทำแล้ว 4 290 290 290 ทำแล้ว 40 26 26 24
50. อบต.ท่าแค (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 118 83 99 ทำแล้ว 87 4 1 1
51. อบต.ท้ายตลาด (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 116 91 82 ทำแล้ว 32 32 32 32
52. อบต.นาโสม (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 138 207 183 ทำแล้ว 109 0 0 0
53. อบต.นิคมลำนารายณ์ (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 180 155 155 ทำแล้ว 53 50 50 47
54. อบต.นิยมชัย (อ.สระโบสถ์) ทำแล้ว 6 76 67 33 ทำแล้ว 1 0 0 0
55. อบต.น้ำสุด (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 175 531 1 ทำแล้ว 33 28 28 28
56. อบต.บัวชุม (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 77 104 101 ทำแล้ว 25 0 0 0
57. อบต.บางกะพี้ (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 113 101 117 ทำแล้ว 33 32 32 31
58. อบต.บางขันหมาก (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 67 47 42 ทำแล้ว 67 2 1 1
59. อบต.บางขาม (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 103 97 79 ทำแล้ว 83 52 52 52
60. อบต.บางคู้ (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 93 114 154 ทำแล้ว 48 11 0 0
61. อบต.บางพึ่ง (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 88 89 89 ทำแล้ว 37 17 17 17
62. อบต.บางลี่ (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 102 295 101 ทำแล้ว 60 47 29 25
63. อบต.บ่อทอง (อ.หนองม่วง) ทำแล้ว 4 67 44   ยังไม่อนุมัติ     
64. อบต.บ้านกล้วย (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 108 108 108 ทำแล้ว 80 68 64 56
65. อบต.บ้านข่อย (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 65 14 4 ทำแล้ว 60 0 0 0
66. อบต.บ้านชี (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 8 91 72 142 ทำแล้ว    
67. อบต.บ้านทราย (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 101 78 82 ทำแล้ว 36 19 17 15
68. อบต.บ้านเบิก (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 7 93 93 93 ทำแล้ว 27 0 0 0
69. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 8 116 119 119 ทำแล้ว 116 0 0 0
70. อบต.พรหมมาสตร์ (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 7 166 169 169 ทำแล้ว 37 17 1 1
71. อบต.พุคา (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 83 85 85 ทำแล้ว 58 41 1 1
72. อบต.มหาสอน (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 110 126 100 ทำแล้ว 109 11 11 11
73. อบต.มหาโพธิ์ (อ.สระโบสถ์) ทำแล้ว 7 257 251 243 ทำแล้ว 47 12 11 10
74. อบต.มะนาวหวาน (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 100 103 100 ทำแล้ว 52 19 11 11
75. อบต.มุจลินท์ (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 153 155 155 ทำแล้ว 100 82 82 82
76. อบต.ม่วงค่อม (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 199 107 77 ทำแล้ว 65 2 0 0
77. อบต.ยางราก (อ.โคกเจริญ) ทำแล้ว 5 31 14 16 ทำแล้ว 29 14 14 14
78. อบต.ยางโทน (อ.หนองม่วง) ทำแล้ว 5 241 239  ทำแล้ว 150 0 0 0
79. อบต.ลำนารายณ์ (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 8 182 184 166 ทำแล้ว 67 0 0 0
80. อบต.ลำสนธิ (อ.ลำสนธิ) ทำแล้ว 5 40 62 54 ทำแล้ว 31 30 28 7
81. อบต.วังขอนขว้าง (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 78 93 87 ทำแล้ว 71 71 71 71
82. อบต.วังจั่น (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 87   ทำแล้ว 87 65 65 65
83. อบต.วังทอง (อ.โคกเจริญ) ทำแล้ว 5 71 72 10 ทำแล้ว 80 28 0 0
84. อบต.วังเพลิง (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 80 76 78 ทำแล้ว 40 35 35 35
85. อบต.ศิลาทิพย์ (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 200 183 174 ทำแล้ว 57 38 38 6
86. อบต.สนามแจง (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 114 28 27 ทำแล้ว 49 31 31 31
87. อบต.สะแกราบ (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 151 158 104 ทำแล้ว 70 58 58 57
88. อบต.สายห้วยแก้ว (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 134 166 155 ทำแล้ว 67 53 28 28
89. อบต.หนองกระเบียน (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 120 134 121 ทำแล้ว 48 33 0 0
90. อบต.หนองทรายขาว (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 113 172 47 ทำแล้ว 55 31 31 31
91. อบต.หนองบัว (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 217 217 217 ทำแล้ว 51 0 0 0
92. อบต.หนองผักแว่น (อ.ท่าหลวง) ทำแล้ว 7 254 261 261 ทำแล้ว 45 0 0 0
93. อบต.หนองมะค่า (อ.โคกเจริญ) ทำแล้ว 6 292 436 274 ทำแล้ว    
94. อบต.หนองม่วง (อ.หนองม่วง) ทำแล้ว 6 120 99 33 ทำแล้ว 63 45 45 44
95. อบต.หนองยายโต๊ะ (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 123 222 75 ทำแล้ว 49 29 3 3
96. อบต.หนองรี (อ.ลำสนธิ) ทำแล้ว 6 319 42 39 ทำแล้ว 75 60 60 58
97. อบต.หนองเต่า (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 3 203 185 184 ทำแล้ว 81 34 0 0
98. อบต.หนองเมือง (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 97 93 80 ทำแล้ว 61 50 50 50
99. อบต.หนองแขม (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 133 131 130 ทำแล้ว 65 0 0 0
100. อบต.หลุมข้าว (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 212 212 212 ทำแล้ว 1 0 0 0
101. อบต.หัวลำ (อ.ท่าหลวง) ทำแล้ว 6 61 62 11  ยังไม่อนุมัติ     
102. อบต.หัวสำโรง (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 108 118 118 ทำแล้ว 66 0 0 0
103. อบต.หินปัก (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 81 82 82 ทำแล้ว 65 61 61 61
104. อบต.ห้วยขุนราม (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 102 101 23 ทำแล้ว 13 0 0 0
105. อบต.ห้วยหิน (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 146 118 92 ทำแล้ว 64 19 2 2
106. อบต.ห้วยโป่ง (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 25 16 17 ทำแล้ว 41 26 26 26
107. อบต.เกาะรัง (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 7 123 88 81 ทำแล้ว 92 86 86 86
108. อบต.เกาะแก้ว (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 115 119 42 ทำแล้ว    
109. อบต.เขาน้อย (อ.ลำสนธิ) ทำแล้ว 5 154 118 118 ทำแล้ว 155 108 108 108
110. อบต.เขารวก (อ.ลำสนธิ) ทำแล้ว 4 197 208 173 ทำแล้ว 68 60 0 0
111. อบต.เขาสมอคอน (อ.ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 104 98 98 ทำแล้ว 74 59 24 36
112. อบต.เขาแหลม (อ.ชัยบาดาล) ทำแล้ว 15 352 339 326 ทำแล้ว 155 0 0 0
113. อบต.เชียงงา (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 163 162 109 ทำแล้ว 61 31 29 29
114. อบต.เพนียด (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 138 139 139 ทำแล้ว 45 11 0 0
115. อบต.แก่งผักกูด (อ.ท่าหลวง) ทำแล้ว 5 80 80 3 ทำแล้ว    
116. อบต.โก่งธนู (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 118 90 87 ทำแล้ว 29 0 0 0
117. อบต.โคกกระเทียม (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 43 54 19 ทำแล้ว 34 17 17 15
118. อบต.โคกลำพาน (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 8 191 129 102 ทำแล้ว 31 0 0 0
119. อบต.โคกสลุง (อ.พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 116 90 90 ทำแล้ว    
120. อบต.โคกสำโรง (อ.โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 135 123 121 ทำแล้ว 81 80 80 80
121. อบต.โคกเจริญ (อ.โคกเจริญ) ทำแล้ว 5 193 201 207 ทำแล้ว 91 81 81 78
122. อบต.โคกแสมสาร (อ.โคกเจริญ) ทำแล้ว 6 112 115 91 ทำแล้ว 42 30 30 30
123. อบต.โพธิ์ตรุ (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 67 67 66 ทำแล้ว    
124. อบต.โพธิ์เก้าต้น (อ.เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 146 99 100 ทำแล้ว 121 46 46 45
125. อบต.โพนทอง (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 172 162 150 ทำแล้ว 55 22 21 20
126. อบต.ไผ่ใหญ่ (อ.บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 149 118 88 ทำแล้ว 104 28 0 0
รวม 126 อปท. 126 702 18,143 18,728 13,136 124 7,369 3,603 2,941 2,849
ข้อมูล ณ 30/04/2559