รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พัทลุง (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 6 430 56 51 ทำแล้ว 131 104 71 64
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 165 173 165 ทำแล้ว 104 78 77 77
3. เทศบาลตำบลกงหรา (อ.กงหรา) ทำแล้ว 4 584 605 594 ทำแล้ว 62 40 40 40
4. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (อ.กงหรา) ทำแล้ว 5 214 430 431 ทำแล้ว 35 6 6 6
5. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 6 72 78 70 ทำแล้ว 58 34 34 32
6. เทศบาลตำบลควนขนุน (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 5 204 87 2 ทำแล้ว 119 37 37 34
7. เทศบาลตำบลควนเสาธง (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 5 218 173 142 ทำแล้ว 96 74 74 74
8. เทศบาลตำบลจองถนน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 6 325 325 324 ทำแล้ว 47 25 25 23
9. เทศบาลตำบลชะรัด (อ.กงหรา) ทำแล้ว 6 299 223 101 ทำแล้ว 74 27 2 1
10. เทศบาลตำบลชุมพล (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 162 141 128 ทำแล้ว 107 40 40 36
11. เทศบาลตำบลดอนทราย (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 106 164 139 ทำแล้ว 55 45 44 42
12. เทศบาลตำบลดอนทราย (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 144 122 131 ทำแล้ว 73 25 22 22
13. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 8 150 99 21 ทำแล้ว 57 45 45 45
14. เทศบาลตำบลตะโหมด (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 5 193 280 124 ทำแล้ว 89 55 49 49
15. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 6 175 122 101 ทำแล้ว 56 27 27 27
16. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 7 122 140 135 ทำแล้ว 60 43 42 42
17. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 126 157 167 ทำแล้ว 63 50 50 50
18. เทศบาลตำบลท่าแค (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 27 152  ทำแล้ว 27 16 8 8
19. เทศบาลตำบลนาขยาด (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 96 93 70 ทำแล้ว 84 74 73 73
20. เทศบาลตำบลนาท่อม (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 175 112 102 ทำแล้ว 70 42 6 5
21. เทศบาลตำบลนาโหนด (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 87 113 106 ทำแล้ว 52 43 43 43
22. เทศบาลตำบลบางแก้ว (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 4 195 222 222 ทำแล้ว 45 44 44 44
23. เทศบาลตำบลบ้านนา (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 105 209 10 ทำแล้ว 53 15 15 13
24. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 7 87 36 11 ทำแล้ว 82 58 58 58
25. เทศบาลตำบลบ้านสวน (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 5 63 69 84 ทำแล้ว 35 5 3 3
26. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 6 83 148 125 ทำแล้ว 41 25 25 25
27. เทศบาลตำบลปากพะยูน (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 9 190 190 190 ทำแล้ว 45 2 2 0
28. เทศบาลตำบลป่าบอน (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 5 136 112 117 ทำแล้ว 64 21 21 20
29. เทศบาลตำบลพญาขัน (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 139 140 140 ทำแล้ว 52 8 5 2
30. เทศบาลตำบลพนางตุง (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 166 124 116 ทำแล้ว 47 4 3 3
31. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 7 78 68 57 ทำแล้ว 45 27 26 26
32. เทศบาลตำบลร่มเมือง (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 1 50 1  ยังไม่อนุมัติ     
33. เทศบาลตำบลลานข่อย (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 71 82 75 ทำแล้ว 20 11 11 11
34. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 80 68 60 ทำแล้ว 45 14 14 14
35. เทศบาลตำบลสมหวัง (อ.กงหรา) ทำแล้ว 4 126 120 117 ทำแล้ว 16 0 0 0
36. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 223   ทำแล้ว 23 23 21 23
37. เทศบาลตำบลหารเทา (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 101 52 48 ทำแล้ว 19 14 13 13
38. เทศบาลตำบลอ่างทอง (อ.ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 136 43 24 ทำแล้ว 35 15 15 15
39. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 197 138 128 ทำแล้ว 18 13 13 13
40. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 6 235 235 235 ทำแล้ว 13 13 13 13
41. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 4 111 112 89 ทำแล้ว 94 44 44 42
42. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 4 253 253 27 ทำแล้ว 13 7 3 1
43. เทศบาลตำบลเขาเจียก (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 200 202 201 ทำแล้ว 55 11 1 1
44. เทศบาลตำบลแพรกหา (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 64 287 132 ทำแล้ว 67 50 50 47
45. เทศบาลตำบลแม่ขรี (อ.ตะโหมด) ทำแล้ว 9 316 219 171 ทำแล้ว 62 15 13 13
46. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 5 198 167 184 ทำแล้ว 42 24 24 22
47. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 164 177 176 ทำแล้ว 30 27 27 27
48. เทศบาลตำบลโคกม่วง (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 4 163 239 89 ทำแล้ว 61 47 44 47
49. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 246 110 95 ทำแล้ว 76 45 45 43
50. อบต.คลองเฉลิม (อ.กงหรา) ทำแล้ว 5 49 14 75 ทำแล้ว 41 7 5 5
51. อบต.ควนขนุน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 299 204 217 ทำแล้ว 23 18 18 16
52. อบต.ควนมะพร้าว (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 170 174 165 ทำแล้ว 67 31 30 28
53. อบต.ชะมวง (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 7 111 92 89 ทำแล้ว 45 37 37 37
54. อบต.ชัยบุรี (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 189 202 109 ทำแล้ว 19 8 7 7
55. อบต.ตะแพน (อ.ศรีบรรพต) ทำแล้ว 8 107 81 88 ทำแล้ว 23 20 19 18
56. อบต.ตำนาน (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 143 148 201 ทำแล้ว 75 15 2 1
57. อบต.ทุ่งนารี (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 4 96 183 287 ทำแล้ว 47 39 39 38
58. อบต.นาปะขอ (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 4 554 429 353 ทำแล้ว 20 4 4 4
59. อบต.ปันแต (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 4 166 237 222 ทำแล้ว 63 30 30 30
60. อบต.ป่าบอน (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 4 143 149 87 ทำแล้ว 69 52 48 48
61. อบต.ป่าพะยอม (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 7 127 117 116 ทำแล้ว 57 35 35 32
62. อบต.ฝาละมี (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 111 110 110 ทำแล้ว 17 12 10 10
63. อบต.พนมวังก์ (อ.ควนขนุน) ทำแล้ว 7 170 170 170 ทำแล้ว 41 16 16 15
64. อบต.ลำปำ (อ.เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 154 168 117 ทำแล้ว 70 19 19 19
65. อบต.วังใหม่ (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 5 67 64 53 ทำแล้ว 46 14 6 2
66. อบต.หนองธง (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 4 710 92 2 ทำแล้ว 27 5 5 5
67. อบต.หานโพธิ์ (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 8 57 256  ทำแล้ว 31 15 3 3
68. อบต.เกาะหมาก (อ.ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 131 349 272 ทำแล้ว 31 30 2 2
69. อบต.เกาะเต่า (อ.ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 283 271 76 ทำแล้ว 70 66 66 56
70. อบต.เขาชัยสน (อ.เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 192 117 25 ทำแล้ว 7 7 7 4
71. อบต.เขาปู่ (อ.ศรีบรรพต) ทำแล้ว 6 186 184 23 ทำแล้ว 13 2 2 2
72. อบต.เขาย่า (อ.ศรีบรรพต) ทำแล้ว 4 263 738 256 ทำแล้ว 27 22 22 22
73. อบต.โคกทราย (อ.ป่าบอน) ทำแล้ว 6 217 91 66 ทำแล้ว 43 10 2 2
74. อบต.โคกสัก (อ.บางแก้ว) ทำแล้ว 8 218 205 204 ทำแล้ว 105 56 55 55
รวม 74 อปท. 74 380 13,114 12,562 9,411 73 3,794 2,082 1,857 1,793
ข้อมูล ณ 25/05/2559