รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5637478277ทำแล้ว 29/06/255386239230230229
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว9316183175ทำแล้ว 30/06/255385242422
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว417710590ทำแล้ว 29/06/255382252525
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว42329072ทำแล้ว 30/06/2553758302319
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว6514142ทำแล้ว 29/06/255426888
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว5606060ทำแล้ว 29/06/255356362929
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว447ทำแล้ว 30/06/255347474747
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว824919167ทำแล้ว 28/06/25531795525252
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว656ทำแล้ว 11/07/255443434343
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8163ทำแล้ว 28/06/25532670252424
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7479689689ทำแล้ว 28/06/25532073122
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว5554848ทำแล้ว 30/06/2553658373737
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4166157158ทำแล้ว 01/06/255345242423
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว81501717ทำแล้ว 01/06/2553883545252
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4117186185ทำแล้ว 01/06/255334333332
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว11ทำแล้ว 29/06/2510374374185124116
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว810911370ทำแล้ว 29/06/25531886674529
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5154143143ทำแล้ว 29/06/2553590343333
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว5144172ทำแล้ว 29/06/2553193515148
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว5151151151ทำแล้ว 28/06/255338202020
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว4163122115ทำแล้ว 03/01/255468686868
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4231117117ทำแล้ว 01/03/2554179686665
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว8135ทำแล้ว 04/08/255458242424
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8164158147ทำแล้ว 23/06/2553121105105105
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว616813497ทำแล้ว 30/06/25531169432826
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4516666ทำแล้ว 28/06/25534111
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8281132101ทำแล้ว 29/06/255422322
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว71925232ทำแล้ว 15/06/255351131313
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว6ทำแล้ว 25/06/255388822
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว5808453ทำแล้ว 09/08/25549222
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8764847ทำแล้ว 27/05/255332111111
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4199167170ทำแล้ว 08/06/25531644131313
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7817472ทำแล้ว 24/06/255356151515
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8125119101ทำแล้ว 30/06/255346313131
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว6934743ทำแล้ว 15/07/2553349202020
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5827367ทำแล้ว 30/07/2553281252323
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว11585858 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8112114101ทำแล้ว 14/05/25534615126
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8428435377ทำแล้ว 16/06/255342131313
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว81022120ทำแล้ว 23/06/255368323232
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6227156110ทำแล้ว 03/05/25534382737268
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว818110581ทำแล้ว 25/06/2553455333333
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4159158158ทำแล้ว 25/06/255328282723
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8137137137ทำแล้ว 27/05/255348474747
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8981010ทำแล้ว 30/06/2553201000
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7130130130ทำแล้ว 29/06/255339313131
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว445ทำแล้ว 09/07/2554
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว4309200207ทำแล้ว 21/06/2553173525249
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8251251251ทำแล้ว 28/06/255344444443
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8845754ทำแล้ว 21/06/2553853282624
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8ทำแล้ว 14/06/255310052242423
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6969477ทำแล้ว 08/06/255321171717
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7115129123ทำแล้ว 22/06/255343171716
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว88112172ทำแล้ว 11/06/255344303030
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว713ทำแล้ว 23/06/255351310109
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8728679ทำแล้ว 30/06/2553252511
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4136134123ทำแล้ว 01/06/2553267242424
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7585757ทำแล้ว 26/05/255321777
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว7123123123ทำแล้ว 23/06/255357000
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7141142142ทำแล้ว 07/06/2553162454545
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว6200109103ทำแล้ว 14/06/2553171585857
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7735656ทำแล้ว 30/06/2553170707070
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8989898ทำแล้ว 09/06/255398983635
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5182184184ทำแล้ว 10/06/2553109858584
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4271269269ทำแล้ว 30/06/25532292757572
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6182184184ทำแล้ว 25/06/255316151513
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7102101101ทำแล้ว 20/05/2553652622
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว410210989ทำแล้ว 25/06/25531669242424
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว6176157135ทำแล้ว 14/06/255311777
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว511055ทำแล้ว 21/06/2553136212121
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6762020ทำแล้ว 30/06/25533016165
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว71424545ทำแล้ว 25/06/255323232323
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8165171171ทำแล้ว 25/06/255337363636
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41017560ทำแล้ว 30/08/2553275575757
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 28/06/255332222121
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4208211210ทำแล้ว 28/06/255361000
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว72644ทำแล้ว 15/06/255325822
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8162153146ทำแล้ว 24/06/2553141262626
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7149149149ทำแล้ว 21/06/255366515050
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7119142136ทำแล้ว 14/06/2553118919190
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7154ทำแล้ว 22/06/2553390767474
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8212121ทำแล้ว 30/06/2553810222
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว7656365ทำแล้ว 25/06/255353404039
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6273239199ทำแล้ว 29/06/2553104734847
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว8187189189ทำแล้ว 29/06/255357373737
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว66ทำแล้ว 10/06/255377222
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว764ทำแล้ว 01/10/255436555
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8847676ทำแล้ว 28/06/255318171717
รวม 88 อปท.8856712,4489,7768,851878045,4293,1722,8542,770
ข้อมูล ณ 13/09/2563