รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5546264256ทำแล้ว 30/06/25521297208207202
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว9279146131ทำแล้ว 30/06/255274222120
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว61598479ทำแล้ว 27/06/255298212121
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว41524139ทำแล้ว 02/06/255233333
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว86112483ทำแล้ว 19/06/255235262118
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 29/06/255342242424
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8474747ทำแล้ว 26/06/255247474747
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8160ทำแล้ว 01/06/25522107868686
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว3626163ทำแล้ว 30/06/255257515151
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8161162162ทำแล้ว 01/06/2552431211
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8864854853ทำแล้ว 25/06/2552492433
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว6137143133ทำแล้ว 30/06/25522773535353
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4205181179ทำแล้ว 29/05/25528211
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว8104104104ทำแล้ว 28/05/25534269525151
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4113181175ทำแล้ว 18/05/255255403736
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว10382382382ทำแล้ว 19/06/255251311878785
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8148148148ทำแล้ว 26/06/25521386555554
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5998476ทำแล้ว 30/06/255219181817
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว5111215ทำแล้ว 29/06/255283393939
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว7186186186ทำแล้ว 10/06/255235232323
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว5117129124ทำแล้ว 12/06/255224122118118118
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว4254143143ทำแล้ว 27/04/255356414141
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว8696969ทำแล้ว 26/06/255269555555
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8179120100ทำแล้ว 17/06/2552165137135135
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว61868779ทำแล้ว 30/06/2552159383532
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4383939ทำแล้ว 07/01/255438322
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8214174170ทำแล้ว 29/06/25522222
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว72101ทำแล้ว 29/06/255212000
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว8585858ทำแล้ว 24/06/25522111
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว5421421421ทำแล้ว 27/07/255255611
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว81027373ทำแล้ว 19/06/255244444241
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8180145149ทำแล้ว 15/06/2552152161616
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7233233233ทำแล้ว 30/06/25528666
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว81228375ทำแล้ว 15/07/255215000
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว5302424ทำแล้ว 30/06/255430666
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว81058270ทำแล้ว 15/06/2552105201919
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว1111411197ทำแล้ว 19/06/25529000
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8116118106ทำแล้ว 07/05/255241222213
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8255193168ทำแล้ว 19/06/255264303029
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8696352ทำแล้ว 22/06/2552401911
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว6244201113ทำแล้ว 25/11/2552545611
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8134131113ทำแล้ว 15/06/255283272625
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว41078878ทำแล้ว 15/06/25521226444
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว810110490ทำแล้ว 12/05/25525555
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8109109109ทำแล้ว 30/07/25522837231616
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว81231211ทำแล้ว 29/05/255249404040
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว5111ทำแล้ว 29/06/255272000
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว4259130130ทำแล้ว 12/06/2552386616161
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8257254254ทำแล้ว 19/06/2552160606060
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว856ทำแล้ว 30/06/25525631108
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8123123123ทำแล้ว 25/06/2552666363636
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6959177ทำแล้ว 23/09/255220161616
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว7109134117ทำแล้ว 23/06/2552131666
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8726755ทำแล้ว 05/06/255251343434
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว716ทำแล้ว 24/06/2552913222
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว81374749ทำแล้ว 30/06/25521392296
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4132121112ทำแล้ว 30/06/255274252218
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7834 ยังไม่อนุมัติ
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว8335333333ทำแล้ว 30/06/255240911
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7138140140ทำแล้ว 19/06/255258434341
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว61413ทำแล้ว 27/05/255237323230
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7352121ทำแล้ว 30/06/255235353534
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8585858ทำแล้ว 19/06/255228888
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7170156153ทำแล้ว 05/06/255265272525
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4285285282ทำแล้ว 30/06/25522419000
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6868585ทำแล้ว 15/06/255242323220
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว3104104104ทำแล้ว 29/06/255227121212
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว4909880ทำแล้ว 26/06/25526123119
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว6535648ทำแล้ว 05/06/255210999
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว6393939ทำแล้ว 29/06/255239191211
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 29/06/255217555
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว71446262ทำแล้ว 26/06/255226262626
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8154153153ทำแล้ว 25/06/255245454542
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4195116124ทำแล้ว 25/06/2552157555554
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว616816854ทำแล้ว 23/06/255251515151
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4185181181ทำแล้ว 30/06/2552561311
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว8165165165ทำแล้ว 29/06/255230171717
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8919390ทำแล้ว 19/06/255291555
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7190181181ทำแล้ว 29/06/255278585856
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว885179162ทำแล้ว 01/10/2552286616160
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7134ทำแล้ว 09/06/2552476525252
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4999999ทำแล้ว 11/12/255251222
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว8666563ทำแล้ว 18/05/255254111
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6231233233ทำแล้ว 30/06/255263363535
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว8156157157ทำแล้ว 25/06/2552
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว6949468ทำแล้ว 25/06/255225444
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7616061ทำแล้ว 05/06/2552
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว81001313ทำแล้ว 29/06/255222000
รวม 88 อปท.8858513,10910,71810,122872654,7412,5352,3672,302
ข้อมูล ณ 20/03/2562