แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   || เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ   || ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 17 (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมรุ่นที่17 เพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับผู้ประสานงานโครงการ)   || โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   || ว382 แจ้งเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม e-Plan - eMENSCR(หลังโควิด)   || บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมฯ (e-Plan - eMENSCR)ปี64 (จัดรุ่นใหม่)   || ตอนนี้ระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้ รุ่น7-30 สำหรับวันเวลา อบรม จะกำหนดใหม่ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย   || กรณีที่ประสงค์จะม่รุ่นใด แล้วลงทะเบียนไม่ทัน ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่   || ผู้ประสานงานโครงการ ผอ.วิชญา โทร 092-0254884,092-0255885 และ084-0599011   || รหัส อปท. สำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม   || โปรดทราบ ขอความร่วมมือ อปท. สอบถามข้อมูล e-Plan ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022432902 เป็นลำดับแรก หากติดต่อไม่ได้จึงค่อยโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเจ้าหน้าที่   || สายด่วน e-Plan ทางไลน์ไอดี 022434532 และหมายเลขโทรศัพท์ 0920254884 (โปรดโทรในกรณีที่ติดต่อ Call Center ไม่ได้เท่านั้น)   ||

รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น


ข่าวสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้