คุณสมบัติ จนท.วถ.        ||        ซักช้อมการจ้างเหมาบริการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        ||       
Node Code
Login
Password
 
 
     รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 58
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 57
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 56
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 55
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 54
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 53
   รายงานสถานะการกรอกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน ล่าสุด
 
     
     ขณะนี้ ทาง กค. (ฝ.กง.)ได้ทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   คุณสมบัติ จนท.วถ.
   ซักช้อมการจ้างเหมาบริการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สถ. กำหนดปิดให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบงานฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 17.00 น. และจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ตามปกติ
   ระบบสารสนเทศฯ (e-Plan) ปีงบประมาณ 2558
   แจ้งการส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   ด่วน...เร่งรัดผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรม และยังมิได้ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
   การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารเพื่อการวางแผนฯ (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แบบสำรวจความต้องการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น e-Plan ไตรมาส 4
   การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   ซักซ้อม จนท.วถ. 2557
   การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริการ
 
     
 

  02-243-2902
  Fax ต่อ 105
  086-344-7921
เวลาทำการ 8:30-16:30
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 
     
     สถิติการเข้าชม  
   
     
     คู่มือการบันทึกข้อมูล core team
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
   คู่มือ e-Plan
   คู่มือการใช้งานรายงานนโยบายเร่งด่วน เรื่องยาเสพติด
 
     
     
     คำถามทั่วไป
   เมนูยุทธศาสตร์ อปท.
   เมนูจัดทำแผน
   เมนูเปลี่ยนแปลงแผน
   เมนูขออนุมัติงบประมาณ
   เมนูลงนามสัญญาโครงการ
   เมนูเบิกจ่าย
   เมนูสถานะการดำเนินการ
   เมนูรายรับ
   เมนูรายจ่าย
   รายงานนโยบายเร่งด่วน
 
     
Web : eplan2, IP : 54.237.247.172, Session : 60CEB1B503E6D26D25E7071FF7779317