โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   || หมายเลขโทรศัพท์สำรองระบบ e-Plan 0-2243-4532 ในวันและเวลาราชการ   ||

ข่าวสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้