ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม e-Plan จะจัดอบรมรุ่นสุดท้าย รุ่นที่ 5 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 สำหรับท่านใดที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนอบรมไว้ในรุ่นที่ 1-5 แล้วขอให้มาเข้ารับการฝึกอบรมตามวันดังกล่าว    || โครงการฝึกอบรมรุ่นที่ 1-5 มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเต็มทุกรุ่น    || โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   || หมายเลขโทรศัพท์สำรองระบบ e-Plan 0-2243-4532 ในวันและเวลาราชการ   ||

ข่าวสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้