แจ้งปรับปรุงสถานที่ : ขณะนี้ปิดปรับปรุงการให้บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐาน e-Plan Call Center สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 086-344-7921และผ่านทางระบบข้อความในระบบ e-Plan        ||       
Node Code
Login
Password
 
 
     รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 60
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 59
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 58
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 57
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 56
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 55
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 54
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 53
   รายงานสถานะการกรอกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน ล่าสุด
 
     
     การจ้างเหมาบริการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2559
   แจ้งปรับปรุงสถานที่ : ขณะนี้ปิดปรับปรุงการให้บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐาน e-Plan Call Center สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 086-344-7921และผ่านทางระบบข้อความในระบบ e-Plan
 
     
 

ขณะนี้ปิดปรับปรุงการให้บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐาน Eplan Call Center สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 086-344-7921และผ่านทางระบบข้อความในระบบ eplan

 
     
     กระบวนการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เทคนิกการลงค่าพิกัดในพื้นที่เดิม  
     ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ  
     ระเบียน มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ๒๕๔๑  
     คู่มือ e-Plan  
     คู่มือการใช้งานรายงานนโยบายเร่งด่วน เรื่องยาเสพติด  
     คำถามทั่วไป
   เมนูยุทธศาสตร์ อปท.
   เมนูจัดทำแผน
   เมนูเปลี่ยนแปลงแผน
   เมนูขออนุมัติงบประมาณ
   เมนูลงนามสัญญาโครงการ
   เมนูเบิกจ่าย
   เมนูสถานะการดำเนินการ
   เมนูรายรับ
   เมนูรายจ่าย
   รายงานนโยบายเร่งด่วน
 
     
Web : eplan1, IP : 54.81.59.42, Session : 6E06B05A8BE0290C07993B7E6896478B