ขณะนี้ ระบบขัดข้องชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับ เพิ่มข้อมูล ในระบบ โปรดใช้ http://203.151.233.114 แทน ค่ะ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อมายัง Callcenter.....        ||       
Node Code
Login
Password
 
 
     รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 60
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 59
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 58
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 57
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 56
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 55
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 54
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 53
   รายงานสถานะการกรอกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน ล่าสุด
 
     
     หนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ มท0815.4/ว59 ลว 12มกราคม 2560
   ขณะนี้ ระบบขัดข้องชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับ เพิ่มข้อมูล ในระบบ โปรดใช้ http://203.151.233.114 แทน ค่ะ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อมายัง Callcenter.....
 
     
 

  02-243-2902 ต่อ 103-110
  086-344-7921
เวลาทำการ 8:30-16:30
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 
     
     กระบวนการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เทคนิกการลงค่าพิกัดในพื้นที่เดิม  
     ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ  
     ระเบียน มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ๒๕๔๑  
     คู่มือ e-Plan  
     คู่มือการใช้งานรายงานนโยบายเร่งด่วน เรื่องยาเสพติด  
     คำถามทั่วไป
   เมนูยุทธศาสตร์ อปท.
   เมนูจัดทำแผน
   เมนูเปลี่ยนแปลงแผน
   เมนูขออนุมัติงบประมาณ
   เมนูลงนามสัญญาโครงการ
   เมนูเบิกจ่าย
   เมนูสถานะการดำเนินการ
   เมนูรายรับ
   เมนูรายจ่าย
   รายงานนโยบายเร่งด่วน
 
     
Web : eplan8, IP : 54.145.176.252, Session : 59FB89B578E310E3BFF73F61E422BBE7