แจ้งการส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วน...เร่งรัดผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรม และยังมิได้ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
Node Code
Login
Password
 
 
     รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 58
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 57
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 56
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 55
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 54
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 53
   รายงานสถานะการกรอกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน ล่าสุด
 
     
     การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริการ
   ซักซ้อม จนท.วถ. 2557
   การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แบบสำรวจความต้องการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น e-Plan ไตรมาส 4
   การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารเพื่อการวางแผนฯ (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แจ้งการส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   ด่วน...เร่งรัดผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียน แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรม และยังมิได้ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียน
 
     
 

  02-243-2902
  Fax ต่อ 105
  086-344-7921
เวลาทำการ 8:30-16:30
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 
     
     สถิติการเข้าชม  
   
     
     คู่มือการบันทึกข้อมูล core team
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
   คู่มือ e-Plan
   คู่มือการใช้งานรายงานนโยบายเร่งด่วน เรื่องยาเสพติด
 
     
     
     คำถามทั่วไป
   เมนูยุทธศาสตร์ อปท.
   เมนูจัดทำแผน
   เมนูเปลี่ยนแปลงแผน
   เมนูขออนุมัติงบประมาณ
   เมนูลงนามสัญญาโครงการ
   เมนูเบิกจ่าย
   เมนูสถานะการดำเนินการ
   เมนูรายรับ
   เมนูรายจ่าย
   รายงานนโยบายเร่งด่วน
 
     
Web : eplan4, IP : 54.242.231.109, Session : 366AC953D0429D7054871E337CD53AA9