แจ้งให้ อปท. มอบหมายบุคลากรงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนและคลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม e-Plan
Node Code
Login
Password
 
 
     รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 57
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 56
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 55
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 54
   รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 53
   รายงานสถานะการกรอกข้อมูลนโยบายเร่งด่วน ล่าสุด
 
     
     การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริการ
   ซักซ้อม จนท.วถ. 2557
   การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   แบบสำรวจความต้องการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น e-Plan ไตรมาส 4
   โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารเพื่อการวางแผนฯ (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ฝึกอบรมให้เฉพาะบุคคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัและบุคคลากรเทศบาลเท่านั้น)
   แจ้งให้ อปท. มอบหมายบุคลากรงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนและคลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม e-Plan
 
     
 

  02-243-2902
  Fax ต่อ 105
  086-344-7921
เวลาทำการ 8:30-16:30
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 
     
     สถิติการเข้าชม  
   
     
     คู่มือการบันทึกข้อมูล core team
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
   คู่มือ e-Plan
   คู่มือการใช้งานรายงานนโยบายเร่งด่วน เรื่องยาเสพติด
 
     
     
     คำถามทั่วไป
   เมนูยุทธศาสตร์ อปท.
   เมนูจัดทำแผน
   เมนูเปลี่ยนแปลงแผน
   เมนูขออนุมัติงบประมาณ
   เมนูลงนามสัญญาโครงการ
   เมนูเบิกจ่าย
   เมนูสถานะการดำเนินการ
   เมนูรายรับ
   เมนูรายจ่าย
   รายงานนโยบายเร่งด่วน
 
     
Web : eplan6, IP : 54.226.116.197, Session : 257485529605E15CC526D480057EEEC8